Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.03.2023. 11:29

(aukcija) Nabavka usluga sječe, izrade, izvoza i koranja šumskih drvnih sortimenata u odjelima: 1, 8, 44, 130/1, 229, 243, 3/2, 16, 19, 31, 27, 12/1, 14, 28, 32, 238 i 246/1 GJ Kozara, Mrakovica

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1246-1-2-31-3-10/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU NP KOZARA
IDB/JIB 4400672720004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Danijela Dronjak
Adresa Vuka Karadžića 43
Poštanski broj 79101 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 211-169
Faks (052) 232-640
Elektronska pošta danijeladronjak@yahoo.com
Internet adresa www.npkozara.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Jedan lot

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

S obzirom na to da se radi o sanitarnoj sječi, te da su lotovi raštrkani i da zauzimaju velike površine,
Ugovornom organu je u interesu sklapanje ugovora sa više dobavljača radi bolje realizacije ugovora.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu, sječa, izrada, izvoz i koranje šumskih drvnih sortimenata u GJ "Kozara" Mrakovica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 77200000-2 Šumarske usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano TD dokumentacijom.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano TD dokumentacijom.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano TD dokumentacijom.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.04.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JUNP "Kozara" Vuka Karadžića 43, 79 101, Prijedor
Datum i vrijeme 11.04.2023. 10:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1 - usluge sječe, izrade, izvoza i koranja šumskih drvnih sortimenata u odjelima 1,8,44,130/1, 229 i 243 GJ
"Kozara" Mrakovica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
1215 m3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

43265,06

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30.11.2023. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano TD dokumentacijom.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.04.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 11.04.2023. 10:15


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2 - usluge sječe, izrade, izvoza i koranje šumskih drvnih sortimenata u odjelima 3/2,16,19,31 i 27 GJ "Kozara"
Mrakovica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
1270 m3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

45223,56

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30.11.2023. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano TD dokumentacijom.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.04.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 11.04.2023. 10:15


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 3 - usluge sječe, izrade, izvoza i koranja šumskih drvnih sortimenata u odjelima 12/1,14,28,32,238 i 246/1

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
1250 m3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

44511,38

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30.11.2023. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano TD dokumentacijom.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.04.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.04.2023. 10:15
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: