Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.03.2023. 13:27

(poništenje) Nabavka usluga sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata u odjelu 3 GJ Grmeč-Mijačica, PŠ Ključ

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1339-1-2-114-4-195/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O
IDB/JIB 4263074140004
Kontakt osoba Midhad Arnautović
Adresa Radnička bb
Poštanski broj 77240 Bosanska Krupa (bhp sa)
Općina/Grad Bosanska Krupa
Telefon (037) 476-926
Faks (037) 476-929
Elektronska pošta javnenabavke@ussume.ba
Internet adresa ussume.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata u odjelu 3 GJ Grmeč-Mijačica, PŠ Ključ

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata u odjelu 3 GJ Grmeč-Mijačica, PŠ Ključ

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77230000-1 Usluge vezane za šumarstvo

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u tehničkoj specifikaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ključ

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do izvršenja usluga

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
tehnička greška u raspisivanju koja se ne može ispraviti. Biće oglašeno ponovo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

22.03.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: