Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.03.2023. 10:29

(poništenje) Nabavka usluga izrade idejnog projekta za javnu infrastrukturu u naselju Lazarevu, između ulica Despota Stevana Lazarevića, Branka Popovića i Široke rijeke

Izvor: Akta.ba, 21.03.2023.

Republika Srpska

Grad Banja Luka

Gradonačelnik

Trg srpskih vladara 1, Banja Luka

 

Broj: 11-G-1059/23

Dana,21.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br. 39/14 i 59/22) i člana 14.stav 3. Pravilnika o javnim nabavkama Gradske uprave Banja Luka (Službeni glasnik grada Banja Luka broj 34/19, 23/21 i 42/21), Gradonačelnik Banjaluke donosi sljedeću

 

O D L U K U

 

  I

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj 11-G-861/23 od 09.03.2023. godine, u postupku javne nabavke „Izrada idejnog projekta za javnu infrastrukturu u naselju Lazarevu, između ulica Despota Stevana Lazarevića, Branka Popovića i Široke rijeke '', broj javne nabavke 15-404-699/22", mijenja se, i glasi:

 

II

Postupak javne nabavke se poništava, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva za ugovorni organ, u skladu sa članom 69. stav (2) pod d) (Službeni glasnik BiH br. 39/14 i 59/22).

 

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom Gradonačelnika broj 11-G-861/23 od 09.03.2023. godine, kao najpovoljniji ponuđač u ovom postupku javne nabavke, izabran je „RADIS" d.o.o. Istočno Novo Sarajevo, jer je ponudio najnižu cijenu. Odsjek za javne nabavke dana 09.03.2023.godine, pismenim putem obavjestio ponuđača „RADIS" d.o.o. Istočno Novo Sarajevo, da je izabran kao najpovoljniji ponuđač i da ugovornom organu u roku od 5 dana dostavi dokumente kojima dokazuje svoju ličnu sposobnost, ovi dokumenti su navedeni u članu 45. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14 i 59/22). Ponuđač je takođe bio dužan dostaviti važeću licencu izdatu od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, za izradu tehničke dokumentacije, hidrotehnička faza i faza niskogradnje. Dopisom, upućenim mejlom, broj 425-03/23 od 14.03.2023.godine, ponuđač je obavjestio ugovorni organ da iz tehničkih razloga nije u mogućnosti preuzeti obaveze na realizaciji usluga na koje se odnosi predmetna nabavka.

 

S obzirom da najpovoljniji ponuđač „RADIS" d.o.o. Istočno Novo Sarajevo, nije dostavio traženu dokumentaciju, ugovorni organ je odlučio kao u dispozitivu ove odluke, i poništio postupak javne nabavke, jer nijedna ponuda nije prihvatljiva. Ova odluka će biti dostavljena ponuđaču „RADIS" d.o.o. Istočno Novo Sarajevo.

 

Ova odluka je konačna, i protiv iste nije dopuštena žalba, jer su svi ponuđači iz ovog postupka javne nabavke iskoristili mogućnost podnošenja žalbe protiv odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11 -G-861/23 od 09.03.2023. godine.

 

G R A D O N A Č E L N I K

Draško Stanivuković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: