Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.03.2023. 09:43

(MK) Nabavka usluga pribavljanja uredskog osoblja

Izvor: Official Journal of the European Union, 24.03.2023.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Usluge pribavljanja uredskog osoblja

2023/S 060-175880

Obavijest o nadmetanju

 

Usluge


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministry of Political System and Inter-Community Relations
Nacionalni registracijski broj: 6312357
Poštanska adresa: Bul. Filip II Makedonski no.11
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Sadudin Asipi
E-pošta: sadudin.asipi@mpsoz.gov.mk
Telefon: +389 23143006
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mpsoz.gov.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Procurement of Services from a Copyright Agency

 

Referentni broj: 04662/2023
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79621000 Usluge pribavljanja uredskog osoblja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Procurement of Services from a Copyright Agency

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 10 000 000.00 MKD
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK008 Скопски / Skopski
II.2.4)Opis nabave:

 

Procurement of Services from a Copyright Agency

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 10 000 000.00 MKD
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Detailed in tender documentation

 

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

The contracting authority shall exclude from the procedure for awarding a public contract every

economic operator:

— that in the last 5 years has been rendered a final decision for participation in a criminal organization, corruption, fraud or money laundering;

— who has been given a supporting ban on participation in procedures for public announcement, the award of public supply contracts and public private partnership;

— who has a minor penalty imposed temporary or permanent prohibition of certain activities;

— who is in the process of bankruptcy or liquidation proceedings;

— who has unpaid taxes and other taxes;

— who has been given sanction — prohibition of professional activity or duty, and temporary prohibition for performing certain activities; and

— who gives false information or fails to submit the data requested by the contracting authority.

In order to prove his personal situation, the economic operator shall submit the following documents:

— statement of the economic operator that in the last 5 years he was pronounced verdict for participation in a criminal organization, corruption, fraud or money laundering;

— confirmation that there is no bankruptcy proceedings by the competent authority;

— confirmation that there is no procedure for liquidation by a competent authority.

Certificate for paid taxes and other public duties by the competent authority in the country where the economic operator is established:

— a certificate from the Register of penalties for crimes committed by legal entities that has been imposed minor penalty ban on participation in procedures for public announcement, the award of public supply contracts and public-private partnership;

— a certificate from the Register of penalties for crimes committed by legal entities that has been imposed minor penalty temporary or permanent prohibition of certain activities; and

— confirmation that the final sentence has been imposed sanction — prohibition of professional activity or duty, and temporary prohibition for performing certain activities.

— document for registered professional activity — DRA form issued by the Central Register of RM.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

/

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

/

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

/

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

/

 

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Subject of the public procurement contract is the procurement of a service from a copyright agency for:

— preparation of copyright agreements,

— preparation of works contracts,

— preparation of a contract for part-time engagement,

— preparation of copyrighted works of industrial property, consultative consulting activities,

— preparation of contracts for performing entertaining and folk music programs,

— preparation of other copyright works and industrial property works, which are not listed in the other points,

— preparation of contracts for performing arts in the field of serious music, ballet, opera and theater and film acting, reciting, filming and conceptual designs for tapestry and costume design,

— issuing invoices for payment of royalties,

— payment of royalties,

— appropriate service related to copyright and copyright laws,

— providing authorizations for publishing works by foreign authors of the Republic of Macedonia,

— transfer of funds to authors and copyright

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

 

In second phase of tender procedure

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 18/04/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 18/04/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

The bid oppening will be held on https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices ;

The opening of the tender procedure will be at a location with the address Bul. Filip Vtori Makedonski n.11 1000 Skopje

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

 

Any authorized person from the Tenderer company, can maintain to the Opening

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

Detailed in tender documentation

 

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: State appeals commission
Poštanska adresa: st. Ilindenska 63A
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: contact@dkzjn.gov.mk
Telefon: +389 23251251
Telefaks: +389 23251250
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Any economic operator that has a legal interest to win the public procurement contract and that suffered or could have suffered damages related to potential breach of the provisions of the Law on Public Procurement,may seek legal protection against the decisions, actions, or failure to undertake actions on the part of the contracting authority in a procedure for awarding a public procurement contract.The complaint shall be submitted within ten days.

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/03/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: