Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.03.2023. 10:23

(LU) Nabavka statističkih usluga

Izvor: Official Journal of the European Union, 27.03.2023.

Luksemburg-Luxembourg: Statističke usluge

2023/S 061-180497

Obavijest o nadmetanju

 

Usluge


Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

 

 

 

 

Procurement award procedure applying to European Union external actions financed from the general budget of the European Union and the European Development Fund (EDF)

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: European Commission, Eurostat
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU00 Luxembourg
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
E-pošta: estat-calls-for-tender-directorates-a-b@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13586
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13586
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Statistics

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

IPA 2022 Multi-beneficiary statistical cooperation programme

 

Referentni broj: ESTAT/2023/EA-RP/0006
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79330000 Statističke usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

The objective of the contract is to prepare the statistical authorities in Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo(1), North Macedonia, Montenegro, Serbia and Türkiye (IPA Beneficiaries) for future EU membership by aligning their present methodologies and practices with the statistical acquis and integrating them into the European Statistical System.

(1)This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79330000 Statističke usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 1A Kosovo
NUTS kod: AL Shqipëria
NUTS kod: BA Bosnia And Herzegovina
NUTS kod: ME Црна Гора / Crna Gora
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
NUTS kod: RS Srbija/Сpбија / Serbia
NUTS kod: TR Türkiye
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Albania(All Countries),Bosnia and Herzegovina(All Countries), North Macedonia (All Countries),Turkiye(All Countries),Serbia(All Countries),Montenegro(All Countries),Kosovo*UN resolution(All Countries)

 

II.2.4)Opis nabave:

 

IPA 2022 Multi-beneficiary statistical cooperation programme

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 4
Najveći broj: 8
Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:

 

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3.

 

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

EU support to statistics in the Western Balkans and Türkiye 2022

 

II.2.14)Dodatni podaci

 

Provided they are in conformity with the basic project, new services or works consisting in the repetition of similar services or works, may be entrusted up to 10 % of the initial contract to the initial contractor by negotiated procedure without prior publication of a contract notice.

 

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

The economic and financial capacity required from the candidate or tenderer to perform the contract is detailed in the document A5f "Additional information about the Contract Notice".

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

The professional and technical capacity required from the candidate or tenderer to perform the contract is detailed in the document A5f "Additional information about the Contract Notice".

 

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3.

 

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/04/2023
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
Datum: 15/05/2023
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:

 

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3. For any additional information, please refer to the document A5f "Additional information about the Contract Notice".

In case of unavailability or disruptions in the functioning of the electronic means of communication provided in Section I.3 in the last 5 calendar days before the time limit for receipt indicated in Section IV.2.2, the Contracting authority reserves the right to extend this time limit and publish the extension at the Internet address provided in Section I.3, without a preceding publication of a corrigendum to this notice. Economic operators interested in this procurement are invited to subscribe to the call for tenders at the address in Section I.3 in order to get notified when new information or documents are published.

 

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: General Court
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3.

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/03/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: