Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.03.2023. 09:44

(poništenje aukcije) Nabavka usluga u šumarstvu na pošumljavanju: RJ Olovo, RJ Solun, RJ Duboštica, Vareš, Visoko, Kakanj, GJ Đulanov potok, dio GJ Nemila Bistričak, dio GJ Babino, GJ Stranjanska rijeka, RJ Kamenica, lotovi: 1, 2, 3, 8, 10, 11

Izvor: Akta.ba, 09.03.2023.

JAVNO PREDUZEĆE

ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO

ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

d.o.o. Zavidovići

 

 

Broj : 08-9/23. Dana: 09.03.2023.god.

 

Na osnovu člana 69. Stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke 08-1/23 od 09.03.2023. god., Direktor društva d o n o s i:

 

ODLUKU

 

o poništenju postupka Javne nabavke broj 08/23 - Usluga u šumarstvu na pošumljavanju za pootrebe

 

JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići za LOT 1, LOT 2, LOT 3,

 

LOT 8, LOT 10 i LOT 11

 

1.         Poništava se postupak javne nabavke broj 08/23 - Usluga u šumarstvu na pošumljavanju za potrebe JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići za LOT 1, LOT 2, LOT 3,

 

LOT 8, LOT 10 i LOT 11 koji je bio pokrenut na osnovu javnog poziva - otvoreni postupak. Javni poziv je objavljen 16.02.2023. godine na portalu javnih nabavki br: 360-1-2-33/23.

 

2.         Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Na osnovu javnog poziva broj 08/23 - Usluga u šumarstvu na pošumljavanju za pootrebe JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići za LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 8, LOT 10 i LOT 11,

 

proveden je postupak prikupljanja i ocjene ponuda.

 

Za navedene LOT-ove nije pristigla ni jedna ponuda.

 

Cijeneći navedeno, shodno članu 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove odluke može se uložiti žalba Direktoru društva JP"ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: