Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.03.2023. 10:33

(poništenje poziva) Nabavka usluga objave u Službenom glasniku BiH

Izvor: Akta.ba, 23.03.2023.

KJP ZOI'84 OCS d.o.o Sarajevo

 

Broj: 1497/23

Datum: 23.3.2023.

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH", broj 39/14 i 59/22), člana 49.Statuta KJP ZOI'84 OCS d.o.o Sarajevo, te prijedlog-preporuka Komisije za nabavke broj: 1490/23 od 23.03.2023. godine, Direktor, donosi:

 

ODLUKU o poništenju postupka nabavke OBJAVA U SLUŽBENOM GLASNIKU BIH

 

Postupak za nabavku OBJAVA U SLUŽBENOM GLASNIKU BIH pokrenut putem konkurentskog zahtjeva, po obavještenju objavljenom na Portalu javnih nabavki broj: 707-7-2-97-3-42/23 objavljenom dana 13.03.2023. godine.

Obrazloženje

Povodom postupka javne nabavke usluge OBJAVA U SLUŽBENOM GLASNIKU BIH objavljeno je Obavještenje o nabavci broj: 707-7-2-97-3-42/23 objavljenom dana 13.03.2023. godine sa objavom tenderske dokumentacije na Portalu e-Nabavke. Tendersku dokumentaciju je preuzelo 5 potencijalnih ponuđača i do roka za dostavljanje ponuda nije pristigla nijedna ponuda što je konstatovano u zapisnik komisije broj: 1490/23 od 23.03.2023. godine.

Kako nijedna ponuda za OBJAVA U SLUŽBENOM GLASNIKU BIH nije pristigla, donosi se Odluka o poništenju postupka nabavke.

Pouka o pravnom lijeku

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama i /ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu u roku od 5 (pet) dana po prijemu odluke o izboru, shodno članu 99. i članu 101. Zakona o javnim nabavkama, radnim danima u radno vrijeme.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: