Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.03.2023. 10:05

(HR) Nabavka usluga prijevoza učenika osnovnih škola

Izvor: Official Journal of the European Union, 28.03.2023.

Hrvatska-Gospić: Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene

2023/S 062-183858

Obavijest o nadmetanju

 

Usluge


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Nacionalni registracijski broj: 40774389207
Poštanska adresa: DR. FRANJE TUĐMANA 4
Mjesto: GOSPIĆ
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Poštanski broj: 53000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Josip Dragičević
E-pošta: josip.dragicevic@licko-senjska.hr
Telefon: +385 5358823
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.licko-senjska.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/applicatifcurrrefeon/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0012545
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Prijevoz učenika osnovnih škola

 

Referentni broj: 8/23 JN
II.1.2)Glavna CPV oznaka
60130000 Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Ličko-senjske županije kojima je

Naručitelj osnivač, a sve sukladno troškovniku/tehničkim specifikacijama u kojima su određene relacije odnosno

linije, udaljenosti izražene u kilometrima, broj učenika, minimalan broj potrebnih vozila te okvirno vrijeme

dolaska u školu i povratka, posebne napomene (min./max. veličina vozila).

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 530 891.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

OŠ Karlobag, OŠ S.S. Kranjčevića Senj, OŠ A.G. Matoša Novalja

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60130000 Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

općina Karlobag, gradovi Senj i Novalja

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave je usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Ličko-senjske županije kojima jeNaručitelj osnivač, a sve sukladno troškovniku/tehničkim specifikacijama u kojima su određene relacije odnosnolinije, udaljenosti izražene u kilometrima, broj učenika, minimalan broj potrebnih vozila te okvirno vrijemedolaska u školu i povratka, posebne napomene (min./max. veličina vozila).

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Prosječna starost vozila / Ponder: 30 bodova
Cijena - Ponder: 70 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 128 021.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

OŠ Plitvička jezera, OŠ dr. Franje Tuđmana Korenica, OŠ Donji Lapac, OŠ kralja Tomislava Udbina

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60130000 Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

općine Plitvička jezera, Donji Lapac i Udbina

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave je usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Ličko-senjske županije kojima jeNaručitelj osnivač, a sve sukladno troškovniku/tehničkim specifikacijama u kojima su određene relacije odnosnolinije, udaljenosti izražene u kilometrima, broj učenika, minimalan broj potrebnih vozila te okvirno vrijemedolaska u školu i povratka, posebne napomene (min./max. veličina vozila).

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Prosječna starost vozila / Ponder: 30 bodova
Cijena - Ponder: 70 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 163 417.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

OŠ Perušić, OŠ "Anž Frankopan" Kosinj, OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac, OŠ Luke Perkovića Brinje, OŠ "Milan Sekulić" Lovinac

 

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60130000 Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

općine Perušić, Brinje, Lovinac i Vrhovine te grad Otočac

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave je usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području Ličko-senjske županije kojima jeNaručitelj osnivač, a sve sukladno troškovniku/tehničkim specifikacijama u kojima su određene relacije odnosnolinije, udaljenosti izražene u kilometrima, broj učenika, minimalan broj potrebnih vozila te okvirno vrijemedolaska u školu i povratka, posebne napomene (min./max. veličina vozila).

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Prosječna starost vozila / Ponder: 30 bodova
Cijena - Ponder: 70 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 239 453.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Odabrani ponuditelj mora predmet nabave izvršavati sukladno zahtjevima i uvjetima utvrđenim tehničkim

specifikacijama i ostalim uvjetima i zahtjevima iz ovog DoN-a i pripadajućim prilozima.

U skladu s čl. 4. st. 4. ZJN 2016, gospodarski subjekt obvezan je tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi

pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne

ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog

prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

Ukoliko Naručitelj tijekom izvršenja ugovora dođe do saznanja da se odabrani ponuditelj ne pridržava navedenih obveza, nastupa raskidni uvjet i naručitelj će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Na sva pitanja koja se tiču pravila, uvjeta, načina i postupka nabave, a nisu regulirana ovim DoN-om primjenjivati će se odredbe ZJN 2016, Pravilnika te drugi relevantni zakoni i podzakonski propisi Republike Hrvatske. Na ostale bitne uvjete u vezi s predmetom nadmetanja i ugovorom o javnoj nabavi s odabranim ponuditeljem odgovarajuće će se primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima te drugi relevantni zakoni i podzakonski propisi koji reguliraju izvršenje predmetne vrste ugovora.

U slučaju da između Naručitelja i odabranog ponuditelja postoji odnos s međunarodnim obilježjem, Naručitelj

zahtijeva da se kao mjerodavno primijeni hrvatsko pravo na što gospodarski subjekt pristaje podnošenjem

ponude.

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/04/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/04/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić (I. kat, soba za sastanke)

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/03/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: