Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.03.2023. 15:22

(aukcija) Nabavka usluga održavanja i pranja vozila

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2955-7-2-2-3-9/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ''CENTAR ZA SJEMENSKO-RASADNIČKU PROIZVODNJU'' DOBOJ
IDB/JIB 4400632340381
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sanja Lazarević
Adresa Nikole Pašića 41
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 224-503
Faks (053) 224-503
Elektronska pošta csrp@sumers.org
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

Obzirom na predmet nabavke, postoji određeni broj ponuđača koji u sklopu svojih mogućnosti i tipova radionica,
može dostaviti ponude samo za određene usluge, iz kojeg razloga je postupak podijeljen na lotove, a omogućena
dostava ponuda za više lotova.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge održavanja i pranja vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje i pranje vozila za potrebe "Centra za sjemensko - rasadničku proizvodnju" Doboj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila
  50114000-7 Usluge popravaka i održavanja teretnih vozila

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču (ako je predviđeno direktno plaćanje podugovaraču) će se
vršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja fakture, za realizovani ugovor, na žiro račun ponuđača, odnosno
podugovarača, koji je dostavljen u ponudi, odnosno u ugovoru o podugovaranju.
Nema avansnog plaćanja tokom trajanja ugovora.

III 4. Ograničenja za učešće

Da, u smislu člana 45. ZJN BiH

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da, u smislu člana 46. ZJN BiH

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne zahtijeva se.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

07.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.04.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum i vrijeme 10.04.2023. 11:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Sanja Lazarević
Adresa Nikole Pašića 41
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 224-503
Faks (053) 224-503
Elektronska pošta csrp@sumers.org
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Sanja Lazarević
Adresa Nikole Pašića 41
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 224-503
Faks (053) 224-503
Elektronska pošta csrp@sumers.org
Internet adresa

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluga održavanja i pranja motornih vozila

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga održavanja i pranja motornih vozila za potrebe CSRP Doboj

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana zaključivanja ugovora do konačne realizacije istog, a najduže na period do jedne godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.04.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.04.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluga održavanja kamiona

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga održavanja za potrebe CSRP Doboj

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana zaključivanja ugovora do konačne realizacije istog, a najduže na period do jedne godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.04.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.04.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluga održavanja traktora

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga održavanja traktora za potrebe CSRP Doboj

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana zaključivanja ugovora do konačne realizacije istog, a najduže na period do jedne godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.04.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.04.2023. 11:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: