Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.03.2023. 09:28

(HR) Nabavka usluga izrade izvedbenog projekta za zamjenu postojećih mrežnih transformatora 400 MVA i 150 MVA u TS Konjsko

Izvor: Official Journal of the European Union, 29.03.2023.

Hrvatska-Zagreb: Usluge projektiranja elektroenergetskih sustava

2023/S 063-186919

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

 

Usluge


Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

 

 

Odjeljak I: Naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
Nacionalni registracijski broj: 13148821633
Poštanska adresa: Kupska 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: JN-3000-M-11-23@hops.hr
Telefon: +385 14545111
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hops.hr
Adresa profila kupca: www.hops.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F5-0012686
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Izrada izvedbenog projekta za zamjenu postojećih mrežnih transformatora 400 MVA i 150 MVA u TS Konjsko

 

Referentni broj: 3000-M-11/23
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71323100 Usluge projektiranja elektroenergetskih sustava
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave ovog postupka je usluga izrade izvedbenog projekta za zamjenu postojećih mrežnih transformatora 400 MVA i 150 MVA u TS Konjsko te ostale pripadne dokumentacije (podloge za projektiranje i nabavu te projekt izvedenog stanja), u skladu s cjelokupnom DoN koja sadrži sve potrebne podatke koji gospodarskim subjektima omogućavaju izradu ponude.

2

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 119 450.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71323100 Usluge projektiranja elektroenergetskih sustava
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto pružanja usluga je na lokaciji objekta TS Konjsko, a mjesto isporuke dokumentacije je na lokaciji Naručitelja: HOPS d.d., Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave ovog postupka je usluga izrade izvedbenog projekta za zamjenu postojećih mrežnih transformatora 400 MVA i 150 MVA u TS Konjsko te ostale pripadne dokumentacije (podloge za projektiranje i nabavu te projekt izvedenog stanja), u skladu s cjelokupnom DoN koja sadrži sve potrebne podatke koji gospodarskim subjektima omogućavaju izradu ponude. 2

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Iskustvo angažiranih tehničkih stručnjaka / Ponder: 10% / 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% / 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 119 450.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 30
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026

 

II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Za dokazivanje sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskim subjektima u skladu s člankom 273. stavak 1. ZJN nije dopušteno oslanjanje na sposobnost drugog gospodarskog subjekta. Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana Za potrebe utvrđivanja navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: - ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve subjekte u ponudi. Odredbe ove točke DoN odnose se na ponuditelja, odnosno svakog člana zajednice ponuditelja ako je primjenjivo, u kojem slučaju je za svakog člana zajednice potrebno u ponudi dostaviti zaseban popunjeni eESPD obrazac. Odredbe ove točke DoN odnose se i na sve druge subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti uključujući podugovaratelje na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti, u kojem slučaju gospodarski subjekt za svakoga dostavlja zaseban popunjeni eESPD obrazac u ponudi. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni drugog subjekta na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti, ako utvrdi da taj drugi subjekt ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta. Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, te će prihvatit kao dovoljan dokaz: - izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, koji nije stariji od dana početka postupka nabave. Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurne popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava tražene uvjete, Naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te od ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu zatraži da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje sposobnost ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje. Naručitelj može pozvati ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu da nadopuni ili objasni zaprimljene popratne dokumente.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

 

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/04/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 24/04/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

Kupska 4, 10000 Zagreb

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba se izjavljuje u roku deset (10) dana, i to od dana: 1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili DoN 2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka 3. objave izmjene DoN, u odnosu na sadržaj izmjene DoN 4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene DoN te na postupak otvaranja ponuda 5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/03/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: