Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.03.2023. 09:21

(aukcija) Nabavka usluga pretplate na antivirusnu definiciju Kaspersky software

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-1-2-132-3-67/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Odjeljenje za javne nabavke -
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmetnu nabavku nije moguće podijeliti na lotove zbog jedinstvenog predmeta nabavke.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge pretplate na antivirusnu definiciju Kaspersky software

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge pretplate na antivirusnu definiciju Kaspersky software.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48761000-0 Antivirusni programski paket

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa tehničkom specifikacijom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

125000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluge je Generalna direkcija, Obala Kulina bana 8., 71000 Sarajevo.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ovaj Ugovor se zaključuje na period do 30.04.2026. godine, a stupa na snagu od datuma obostranog potpisivanja.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Iz vlastitih sredstava " JP BH POŠTA " d.o.o. Sarajevo

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem
profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog
organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.
Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.
Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne smiju biti stariji od 6 mjeseci od dana dostavljanja
ponuda.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Nije posebno navedena

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača iz tačke 7.3.1. će se izvršiti na osnovu dokaza:
a) Spisak izvršenih Ugovora o izvršenim uslugama koji su predmet nabavke u posljednje tri godine ili od datuma
registracije od dana objave obavještenja o nabavci, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno
počeo da radi prije manje od tri godine, koji sadrži jedan ili više ugovora čiji zbir vrijednosti, iznosi najmanje 50.000,00 KM
bez uračunatog PDV-a.
Uz spisak izvršenih Ugovora ponuđač je dužan dostaviti jednu ili više potvrda – u gore navedenom iznosu, koje su u vezi sa
spiskom izvršenih usluga, a koje daje druga Ugovorna strana o njihovoj realizaciji, a koje obavezno sadrže: naziv i sjedište
Ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet Ugovora, vrijednost Ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja Ugovora i
navode o uredno izvršenim Ugovorima.
U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od Ugovorne strane koja nije Ugovorni organ, važi izjava
ponuđača o uredno izvršenim Ugovorima, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbjede;
b) Važeća potvrda izdata od strane proizvođača softvera ili ovlaštenje izdato od distributera zajedno sa potvrdom
distributera izdatim od proizvođača softvera za svu uslugu koju ponuđač nudi u Aneksu.
Ponuđač je u sastavu ponude dužan dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje tehničku i
profesionalnu sposobnost.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.04.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto "JP BH POŠTA" d.o.o Sarajevo, Obala Kulina bana broj 8. 71 000 Sarajevo
Datum i vrijeme 28.04.2023. 12:15

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: