Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(pregovarački postupak) Nabavka usluga održavanja softvera

Datum objave: 18.05.2023. 07:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.05.2023.
INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE
OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

22-4-2-21-20-2/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD PRIJEDOR
IDB/JIB 4400711050003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Rade Mršić
Adresa Trg Oslobođenja 1
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 245-110
Faks (052) 245-111
Elektronska pošta gradonacelnik@prijedorgrad.org
Internet adresa www.prijedorgrad.org

I 2. Adresa za prijem zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem zahtjeva za učešće

I 3. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 4. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 4.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 4.b. Nivo

Grad,Prijedor

I 4.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 5. Zajednička nabavka

Ne

I 6. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje softvera

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje softvera

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72267000-4 Usluge održavanja i popravaka softvera

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

76923,08

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gradska uprava Prijedor

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Ograničenja za učešće

Uslovi za učešće iz člana 45. Zakona, a dokazi definisani u tenderskoj dokuementaciji

III 3. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Pravo ponuđača na obavljanje profesionalne djelatnosi, a koja je u vezi sa predmetom nabavke, u skladu sa članom
46.Zakona

III 7. Rezervisan ugovor

Ne

III 8. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 8.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 8.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

IV 2. Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

IV 2.a. Broj postupka koji je prethodio ovom postupkuIV 3. Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"


Softverska rješenja koja se nalaze u upotrebi u radu Gradske uprave Softveri – Ekonomika lična primanja,
dodatni obračun MOP, finansijsko poslovanje, osnovna sredstva, blagajničko poslovanje, budžetsko poslovanje,
porez, ePDV za Gradsku upravu, Turističku organizaciju i Centar za prikazivanje filmova, e-dokument, e-uprava,
Obex ugovori, Obex projekti, Obex investitori, veza sa GIS sistemom, zvanična web prezentacija grada Prijedora,
e Servisi, 48 sati, virtuelni matičar, senzori i dr. su kreirana, isprogramirana, napisana od strane privrednog
društva „Media pro“ d.o.o. Prijedor i taj napisani izvorni kod je intelektualno vlasništvo navedenog
privrednog subjekta. Svaka daljnja nadogradnja servisa, izmjena, dopuna u softverskim rješenjima koja su navedena
je moguća samo od strane pomenute firme koja je isti „napisala“. Svi moduli informacionog sistema su proizvod
navedene firme, oni su ugrađeni i prilagođeni zahtjevima/radu Gradske uprave Grada Prijedora kroz
dugogodišnje korištenje svih modula informacionog sistema i kontinuirano se vrši stalna nadogradnja po
zahtjevima i potrebama organizacionih jedinica. Sve nadogradnje u softverskim rješenjima se rade kroz
postojeći sistem tako što se nadograđuju samo novi moduli. Administratori Gradske uprave imaju mogućnost
mijenjanja zapisanih informacija u softveru i izmjenu programa u sadržajnom, nazivnom dijelu modula, kao i
mogućnost pristupa korisničkom programu i bazi podataka sa našim informacijama.

IV 4. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 5. Uslovi preuzimanja/prijem zahtjeva za učešće

IV 5.a. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije za zahtjev za učešće

23.05.2023.

IV 5.b. Rok za prijem zahtjeva za učešće

26.05.2023. 10:00


ANEKS A


I 2. Adresa za prijem zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Milovan Polovina
Adresa Trg Oslobođenja 1
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 245-278
Faks (052) 245-111
Elektronska pošta milovan.polovina@prijedorgrad.org
Internet adresa www.prijedorgrad.org

I 3. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Rade Mršić
Adresa Trg Oslobođenja 1
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 245-131
Faks (052) 245-111
Elektronska pošta hasnija.skopljak@prijedorgrad.org
Internet adresa www.prijedorgrad.org
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
22-4-2-21-20-2/23
PODIJELI: