Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.08.2023. 11:20

(aukcija) Nabavka usluga tehničkog pregleda automobila, mopeda i motocikala na godišnjem nivou u CP Sarajevo

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

24836-7-2-42-3-3/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTAR POŠTA SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210021
Kontakt osoba/Služba za kontakt Elvis Turković, tel. broj: +387 33 723 410, fax. broj: +387 33 658 088, e-
mail adresa: elvis.turkovic@posta.ba.
Adresa Zmaja od Bosne broj 88
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 723-401
Faks (033) 659-890
Elektronska pošta cpsarajevo@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost


Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmetna nabavka nije podjeljena na lotove iz razloga ekonomičnosti postupka i predmeta nabavke

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge tehničkog pregleda automobila, mopeda i motocikala na godišnjem nivou u CP Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge tehničkog pregleda automobila, mopeda i motocikala na godišnjem nivou u Centru pošta Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

227

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 (jedna) godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

iz vlastitih sredstava " JP BH POŠTA" d.o.o Sarajevo

III 4. Ograničenja za učešće

OM Trending d.o.o. Sarajevo

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

1. U svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač mora
dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan ili da
obezbjedi posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu
djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju na teritoriji BiH, bez obzira na kojem nivou
vlasti su izdati Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.
2. ID i PDV broj

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Nije posebno navedena

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Nije posebno navedena

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

14.08.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.08.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JP BH POŠTA d.o.o., Centar pošta Sarajevo, ul.Obala Kulina bana 8, III sprat-
banket sala
Datum i vrijeme 14.08.2023. 12:15

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: