Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.08.2023. 09:38

(HR) Nabavka usluga dijagnostičkog ispitivanja energetskih transformatora, mjernih transformatora i odvodnika prenapona- grupa 4

Izvor: Official Journal of the European Union, 04.08.2023.

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkih ispitivanja

2023/S 149-476800

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

 

Usluge


Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

 

 

Odjeljak I: Naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
Nacionalni registracijski broj: 13148821633
Poštanska adresa: Kupska 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Prijenosno područje Rijeka Odjel za nabavu
E-pošta: ri-nabava@hops.hr
Telefon: +385 51408222
Telefaks: +385 51271395
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hops.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F5-0033077
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

DIJAGNOSTIČKO ISPITIVANJE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA, MJERNIH TRANSFORMATORA I ODVODNIKA PRENAPONA grupa 4

 

Referentni broj: 3001-V-2/23
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71632000 Usluge tehničkih ispitivanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave su usluge dijagnostičkih ispitivanja energetskih transformatora, mjernih transformatora i odvodnika prenapona naponske razine 110 kV, 220 kV i 400 kV u elektroenergetskim postrojenjima HOPS-a, PrP Rijeka u skladu s Tehničkom opisom i specifikacijom iz dijela B i Troškovnikom koji se nalazi u obliku excel radne datoteke i priložen je kao poseban dokument u dijelu C. ove DoN

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 491 090.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71632000 Usluge tehničkih ispitivanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Propisano točkom 2.5. DON-a

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave su usluge dijagnostičkih ispitivanja energetskih transformatora, mjernih transformatora i odvodnika prenapona naponske razine 110 kV, 220 kV i 400 kV u elektroenergetskim postrojenjima HOPS-a, PrP Rijeka u skladu s Tehničkom opisom i specifikacijom iz dijela B i Troškovnikom koji se nalazi u obliku excel radne datoteke i priložen je kao poseban dokument u dijelu C. ove DoN

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo tehničkih stručnjaka / Ponder: 80 % (80 bodova)
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 20 % (20 bodova)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 491 090.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Predmet nabave je podijeljen na grupe te procijenjena vrijednost nabave svih grupa na razini društva HOPS-a iznosi 491.090,00 eura.

Organizacijska jedinica Prijenosno područje Rijeka provodi postupak samo za Grupu 4 te procijenjena vrijednost nabave za navedenu grupu iznosi 79.634,00 eura.

Procijenjene vrijednosti ne sadrže porez na dodanu vrijednost (dalje: PDV).

 

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

propisano točkom 4.1. DON-a

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

 

Propisano točkom 7. DON-a

 

III.1.6)Tražena jamstva :

 

Propisano točkom 8. DON-a

 

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

 

Propisano točkom 7.4. DON-a

 

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

 

Propisano točkom 7.8. DON-a

 

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Propisano točkom 7.1. DON-a

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/09/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 02/01/2024
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 04/09/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

Propisano točkom 9.3. DON-a

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

 

Predmet nabave je podijeljen na grupe te procijenjena vrijednost nabave svih grupa na razini društva HOPS-a iznosi 491.090,00 eura.

Organizacijska jedinica Prijenosno područje Rijeka provodi postupak samo za Grupu 4 te procijenjena vrijednost nabave za navedenu grupu iznosi 79.634,00 eura.

Procijenjene vrijednosti ne sadrže porez na dodanu vrijednost (dalje: PDV).

 

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Propisano točkom 13. DON-a

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/07/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: