Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.08.2023. 10:28

Nabavka usluga revizije

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

40-7-2-37-3-80/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA "DR. SAFET MUJIĆ" MOSTAR
IDB/JIB 4227855320001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sanja Šarić
Adresa Maršala Tita 294
Poštanski broj 88104 Mostar (bhp sa)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 503-286
Faks (036) 576-915
Elektronska pošta sanja.saric@kbmostar.ba
Internet adresa www.kbmostar.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Računovodstvene usluge, revizorske i knjigovodstvene usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Istovrsna nabavka

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge revizije

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge revizije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79200000-6 Računovodstvene, revizorske i porezne usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

J.U. KB "DR SAFET MUJIĆ"

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

dato u td

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

registrovan u odgovarajućim profesionalnim registrima u zemlji u kojoj su osnovali firmu za obavljanje djelatnosti koja je
predmet ove nabavke, u vrijeme predaje ponude,
U svrhu dokazivanja uslova iz tačke 3.2. alineja a) ponudjač je dužan dostaviti:
• Aktuelni izvod iz sudskog registra ili neki drugi dokument kojim ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je registrovan
za obavljanje predmetne djelatnosti, koji mora sadržavati sve podatke, za koje je prema važećim propisima o registraciji,
propisano da ih takav dokument sadrži,
(NAPOMENA: Molimo ponuđače da vidno obilježe šifru djelatnosti koja se odnosi na predmetnu nabavku.)
Dokaz se dostavlja kao ovjerena kopije originala s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od 3 /tri/ mjeseca
računajući od dana dostavljanja ponude.
Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je
predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.
Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti originale ili ovjerene kopije
ranije navedenih dokumenata u roku od 5 dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne
nabavke.
Dokaz koji je dužan dostaviti izabrani ponuđač mora sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove
koji se traže tenderskom dokumentacijom. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca,
računajući od momenta predaje ponude.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a) Da je glavni transakcijski bankarski račun ponuđača aktivan i solventan
U svrhu dokazivanja uslova ponuđač je dužan dostaviti:
• Izjavu ovjerenu od strane ponuđača, koja je dostavlja u formi iz Priloga broj 4. TD, koja ne smije biti starija od 15
/petnaest/dana od dana predaje ponude i dostavljanje:
• Potvrda banke (ili druge institucije npr. Centralna banka BiH) da ponuđač ima otvoren solventan račun kod iste i da
je ujedno taj račun glavni, dostavlja se kao neovjerena kopija originala, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji
od 15 /petnaest/ dana računajući od dana dostavljanja ponude.
Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti originale ili ovjerene kopije
ranije navedenih dokumenata u roku od 5 dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne
nabavke.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) da je ponuđač tehnički i kadrovski osposobljen za vršenje predmetnih usluga revizije u skladu sa Zakonom o
računovodstvu i reviziji FBiH,
b) uspješno iskustvo u realizaciji ugovora o vršenju usluga revizije .
U svrhu dokazivanja uslova iz tačke 3.4. ponuđač je dužan dostaviti:
a) izjava ponuđača da je tehnički i kadrovski osposobljen za vršenje predmetnih usluga revizije u skladu sa Zakonom o
računovodstvu i reviziji FBiH (Izjava ne smije biti starija od 15 /petnaest/ dana od dana predaje ponude)
b) ovjerene kopije licence za revizorsku kuću i licence za ovlaštene revizore, kao i spisak lica koji će vršiti reviziju i
predreviziju kod Ugovornog organa
c) spisak izvršenih ugovora koji su u vezi sa predmetom nabavke kao i srazmjerni predmetu nabavke tako da njihov zbirni
iznos nije viši od procjenjenje vrijednosti nabavke uz potvrdu druge ugovorne strane o njihovoj realizaciji. U slučaju da se
takva potvrda ne moze dobiti od ugovorne strane vrijedi izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima uz
predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takva potvrda osigura.
Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke:
-naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata
-predmet ugovora
-vrijednost ugovora
-vrijeme i mjesto izvršenja ugovora
-navode o uredno izvršenim ugovorima.
.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 50,00 %
2 • broj sati utrošenih na predrevizijske radnje 30,00 %
3 • broj sati utrošenih na revizijske radnje 20,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

17.08.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.08.2023. 09:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto J.U.KB "Dr Safet Mujić" M.Tita 294 , Mostar
Datum i vrijeme 18.08.2023. 10:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: