Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.08.2023. 10:21

(poništenje aukcije) Nabavka usluga popravke i održavanja vozila

Izvor: Akta.ba, 08.08.2023.

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

 

Broj predmeta: 13-001269/23

Broj akta: 01.1-1528ZN-0012/23

Datum, 31. 7. 2023.. godine

Mjesto, Brčko

 

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH - prečišćeni tekst («Službeni

glasnik Brčko distrikta BiH», broj 22/18 - prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu s

članom 69. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14 ), Zapisnika o pregledu

i ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javne nabavke broj: 13-001269/23 od 04.07.2023. godine,

gradonačelnik Brčko distrikta BiH donosi,

 

ODLUKU O PONIŠTENJU

POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluga popravke i održavanja vozila za 3 lota ( od ukupna 4

lota), pokrenut od strane Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH, a na osnovu Odluke

o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-001269/23 od 09.05.2023.godine i Obavještenja o

nabavci broj: 1157-1-2-192-3-358/23 od 02.06.2023.godine. Postupak za lot 4 se poništava iz razloga

što u skladu sa članom 69. stav (2) pod a) Zakona o javnim nabavkama nije dostavljena niti jedna

ponuda u određenom krajnjem roku, a za lot 1 i lot 2 iz razloga što u skladu sa članom 69. stav (2)

tačka d) Zakona o javnim nabavkama niti jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog pristupanja otvaranju ponuda utvrdila da za lot 4 nije

dostavljena niti jedna ponuda u određenom krajnjem roku, a za lot 1 i lot 2 niti jedna od primljenih

ponuda nije prihvatljiva, te je dostavila preporuku da se u skladu sa gore navedenim i članom 69. stav

(2) tačka a) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH poništi postupak javne nabavke usluga popravke i

održavanja vozila, pokrenut od strane Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom

organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove,

Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: