Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.08.2023. 09:11

(poništenje aukcije) Nabavka usluga pregleda, dijagnostike i otklanjanja kvara na rovokopaču Hyundai R210LC-9, iznajmljivanja dizalice sa fiksnom korpom, lot 1

Izvor: Akta.ba, 03.08.2023.

Rudnik mrkog uglja "Đurdevik"

 

Broj:03-4713/23

Datum:3.8.2023.

 

Na osnovu člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14: 59/22), Zapisnika o ocjeni ponuda od 01.08.2023. godine na osnovu člana 48. Statuta Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Durdevik. Direktor i Prokurista društva Rudnik mrkog uglja "Đurdevik"d.o.o. - Durdevik. donosi:

O D L U K U

o poništenju postupka za javnu nabavku usluge
Lot 1 - Pregled, dijagnostika i otklanjanje kvara na rovokopaču Hyundai R210LC-9

 

Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku usluge - Lot 1 -
Pregled, dijagnostika i otklanjanje kvara na rovokopaču Hyundai R210LC-9, postupak se poništava
u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH, odnosno jer nije dostavljena
nijedna ponuda u odredenom krajnjem roku.

OBRAZLOŽE NJ E

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku usluge: Lot 1 - Pregled, dijagnostika i otklanjanje kvara
na rovokopaču Hyundai R210LC-9 broj obavještenja: 350-7-2-220-3-305/23 objavljenom na Portalu
javnih nabavki dana, 19.07.2023. godine, evidencijski broj nabavke 03-4289/23, Tendersku
dokumentaciju preuzelo je 3 ponuđača a što se vidi iz izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije
od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba kreiranog 01.08.2023. godine.

Rok za dostavu ponuda bio je 01.08.2023. godine do 12:00 sati. a javno otvaranje ponuda je zakazano za
01.08.2023. godine u 12:30 sali u prostorijama Rudnika.

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci nije dostavljena nijedna ponuda u odredenom krajnjem roku.
te se postupak za javnu nabavku usluge: Lot 1 - Pregled, dijagnostika i otklanjanje kvara na
rovokopaču Hyundai R210LC-9. PONIŠTAVA u skladu sa članom 69. Stav (2) tačka a) Zakona o
javnim nabavkama BIH.

Pravo žalbe

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra daje Ugovorni
organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude, odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu
ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH. ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u
rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. stav (5) Zakona o javnim nabavkama BiH.
Žalba se izjavljuje URZ-u putem Ugovornog organa, u pismenoj formi i u roku 5 dana od dana prijema
Odluke o poništenju postupka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: