Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.08.2023. 11:14

Nabavka usluga zamjene EOL Juniper SRX5600 – DR site

Izvor: Akta.ba, 15.08.2023.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

15.08.2023.

 

Broj nabavke: 77344/23

Predmet nabavke: „Zamjena EOL Juniper SRX5600 – DR site“

 

 1.Komunikacija 

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecom-a sa dobavljačima:

Samir Selmanović, 033 257 450, e-mail: Samir.Selmanovic@bhtelecom.ba,

Jasmina Sandžaktarević Bunić, 033 256 158, e-mail: Jasmina.SandzaktarevicBunic@bhtelecom.ba,

Fax: 033 256 171, Web stranica: www.bhtelecom.ba 

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

Javno nadmetanje sa ovlaštenim predstavnicima ponuđača čije se ponude ocjene  prihvatljivim u skladu sa odredbama  tenderske dokumentacije  biće održano na adresi navedenoj u  posebno dostavljenom pozivu za javno nadmetanje.

Trajanje nadmetanja biće određeno pozivom za javno nadmetanje i  biće vremenski ograničeno.

Tok postupka javnog nadmetanja je detaljno opisano modelom tenderske dokumentacije.

 

2.Dostavljanje ponuda

Dobavljač će ponudu  dostaviti u originalu koja treba biti sa pečatom i potpisom, a dostavlja se na sljedeći način:

Ponuda sa pečatom i potpisom se mora dostaviti u jednoj koverti sa naznakom “Ponuda za zamjenu EOL Juniper SRX5600 – DR site, broj: 77344/23 SAS (6177) – NE OTVARAJ“.

Unutar iste se nalaze dvije neprovidne koverte koje sadrže:

Koverta br. 1 dokumentaciju propisanu Tenderskom dokumentacijom

Koverta br. 2  cijenu ponude i garanciju za ozbiljnost ponude  

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Franca Lehara 7, 71 000 Sarajevo, BiH

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 05.09.2023. godine do 14:00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

3.Izmjena ili povlačenje ponuda

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u  postupku javnog nadmetanja.

 

4.Tenderska dokumentacija

Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi: ­­­­20,00 KM za domaće ili 10,20 EUR za ino-ponuđače.

Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju isključivo na Protokolu BH Telecoma, prije nego što je otkupe.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati na Protokolu  BH Telecoma d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvršenoj uplati naknade broj: 77344/23 za tendersku dokumentaciju za “Ponuda za zamjenu EOL Juniper SRX5600 – DR site sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: +38733 256-171 ili na e-mail kontakt osobe iz obavještenja i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima. Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta.  Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku. BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacije se može dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija i po potrebi odgovori na upite ponuđača/izmjene tenderske dokumentacije i ostale informacije potrebne za sačinjavanje ponude a koje se smatraju sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.

Ponuđač odgovara za ispravnost svoje e-mail adrese.

Tenderska dokumentacija koja u prilogu sadrži elektronski medij (dokumentacija obimna za slanje mailom) se od strane ponuđača preuzima na Protokolu Društva ili se na zahtjev ponuđača šalje poštom, s tim da troškovi poštarine padaju na teret ponuđača.

Transakcijski račun za uplatu TD za domaće ponuđače: 1610000030950092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga za uplatu potrebno je  navesti i PDV broj ponuđača);

Transakcijski račun za uplatu TD za ino-ponuđače: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: