Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.08.2023. 08:20

(poništenje aukcije) Nabavka usluga revizije tehničke dokumentacije (koju izrađuje JP Direkcija za razvoj i izgradnju grada)

Izvor: Akta.ba, 16.08.2023.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik RS'', broj: 97/16 , 36/19 i 61/21) i člana 11. Zakona o Gradu Bijeljina („Službeni glasnik RS", br. 70/12) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22) člana 71. Statuta Grada Bijeljina (''Službeni glasnik Grada Bijeljina", broj:09/17) i člana 48. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova (''Službeni glasnik Grada Bijeljina",broj: 09/23), Gradonačelnik d o n o s i:

 

O D L U K U

O PONIŠTENjU POSTUPKA javne nabavke OJNIN-01(5 Lot-ova)-LOT 3, LOT 4, LOT 5-p1/23-Lot 4-p1

 

Poništava se postupak javne nabavke usluga koja se odnosi na: USLUGE REVIZIJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (KOJU IZRAĐUJE JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU I RAZVOJ GRADA)

LOT 4: REVIZIJA PROJEKATA- ELEKTROENERGETSKA POSTROJENjA u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama, iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02- 404-105/23-Lot 4-p1 od 27.07.2023. godine.

OBRAZLOŽENjE

U postupku javne nabavke usluga: USLUGE REVIZIJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (KOJU IZRAĐUJE JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU I RAZVOJ GRADA)- LOT 4: REVIZIJA PROJEKATA- ELEKTROENERGETSKA POSTROJENjA,

Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-404-105/23-Lot 4-p1 od 27.07.2023. godine izabran je ponuđač DOO „ACS Studio", Banja Luka. Izabrani ponuđač je bio dužan u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i odredbama Odluke broj: 02-404-105/23 Lot 4-p1 od 27.07.2023. godine da do dana potpisivanja Okvirnog sporazuma dostavi Licencu za reviziju tehničke dokumentacije dijela elektro faze-instalacije jake struje i elektroenergetskih postrojenja za koju građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo, a ukoliko ne dostavi traženu Licencu u navedenom roku smatraće se da je odustao od ponude.

Ponuđač DOO „ACS Studio" , Banja Luka nije dostavio ovjerenu fotokopiju važeće Licence za reviziju tehničke dokumentacije dijela elektro faze-instalacije jake struje i elektroenergetskih postrojenja za koju građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo te stoga je ugovorni organ dužan da poništi postupak.

Na osnovu svega gore navedenog odlučeno je kao u dispozitivu odluke i postupak predmetne javne nabavke: USLUGE REVIZIJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (KOJU IZRAĐUJE JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU I RAZVOJ GRADA)- LOT 4: REVIZIJA PROJEKATA- ELEKTROENERGETSKA POSTROJENjA, se poništava, u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama, iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke dozvoljena je žalba koja se može izjaviti najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema iste.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, a u skladu sa članom 99. ZJN.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Grada Bij eljina"

Broj: 02-404-105/23 Lot 4-p1 GRADONAČELNIK

Bij eljina

Datum: Ljubiša Petrović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: