Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.08.2023. 12:46

(pregovarački postupak) Nabavka usluga za održavanje gis softvera, urban planner i webcity

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.08.2023.
INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE
OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

719-4-2-89-20-4/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD LUKAVAC
IDB/JIB 4209451920007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mirsada Karić-Tokić
Adresa Trg Slobode 1
Poštanski broj 75300 Lukavac (bhp sa)
Općina/Grad Lukavac
Telefon (035) 366-724
Faks (035) 366-703
Elektronska pošta merima.omerdic@lukavac.ba
Internet adresa www.lukavac.ba

I 2. Adresa za prijem zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 4. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 4.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 4.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Lukavac

I 4.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 5. Zajednička nabavka

Ne

I 6. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA USLUGA ZA ODRŽAVANJE GIS SOFTERA, URBAN PLANNER I WEBCITY

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga za održavanje GIS softvera, urban planner i webcity kao i usluge obuke za rad na QGIS softvare, urban
planner i webcity (5 kandidata, broj sati po kandidatu 14h, termin za obuku oktobar -novembar 2023. godine) na osnovu
potreba ugovornog organa prema opisu usluge iz ove tenderske dokumentacije i u skladu sa raspoloživim sredstvima za
finansiranje ove nabavke u Budžetu ugovornog organa.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72267000-4 Usluge održavanja i popravaka programske podrške

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Lukavac, sjedište ugovornog organa, zgrada gradske uprave u Lukavcu,Trg slobode 1,

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 2. Ograničenja za učešće

Kao u TD.

III 4. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

III 5. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne zahtijeva se.

III 7. Rezervisan ugovor

Ne

III 8. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 8.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 8.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

IV 2. Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

IV 2.a. Broj postupka koji je prethodio ovom postupku
IV 3. Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja član 21. stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama,
obzirom da je Grad Lukavac nabavila programe od „GAUS” d.o.o Tuzla koji je vlasnik koda softvera, zbog čega ne postoji
drugi ponuđač koji može pružiti pomenutu uslugu.

IV 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 5. Uslovi preuzimanja/prijem zahtjeva za učešće

IV 5.a. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije za zahtjev za učešće

29.08.2023.

IV 5.b. Rok za prijem zahtjeva za učešće

30.08.2023. 11:30
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: