Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.08.2023. 15:35

(poništenje aukcije) Nabavka usluga kopiranja i uvezivanja

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

29342-1-2-21-4-50/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U SARAJEVU-STOMATOLOŠKI FAKULTET SA STOMATOLOŠKIM
KLINIČKIM CENTROM
IDB/JIB 4200494560058
Kontakt osoba Tea Teskeredžić
Adresa ul. Bolnička br. 4-a.
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 214-249
Faks
Elektronska pošta dentalschool@sf.unsa.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

USLUGE KOPIRANJA I UVEZIVANJA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79521000-2 Usluge fotokopiranja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

10.08.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: