Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.08.2023. 12:38

Nabavka usluga izrade investiciono tehničke dokumentacije

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

702-7-2-60-3-62/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DJECA SARAJEVA"
IDB/JIB 4200388610003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sajka Hodžić
Adresa La Benevolencija 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 444-014
Faks (033) 444-014
Elektronska pošta judjecas@gmail.com
Internet adresa www.djecasarajeva.edu.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izrada investiciono tehničke dokumentacije

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izrada investiciono tehničke dokumentacije (usluge projektovanja) za potrebe sanacije i rekonstrukcije objekata u sklopu JU
Djeca Sarajeva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

TD

III 4. Ograničenja za učešće

TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

01.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.09.2023. 11:50

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto La Benevolencije 4
Datum i vrijeme 01.09.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 Glavni projekat nadstrešnice na terasama vrtića Ilijaš

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Glavni projekat za izgradnju nadstrešnice na terasama vrtića Ilijaš

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

vrtić Ilijaš

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.09.2023. 11:50

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.09.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 Glavni projekat utopljavanja objekta vrtića Skenderija sa pratećim radovima

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izrada Glavnog projekta utopljavanja objekta vrtića Skenderija sa pratećim radovima, ulica Skenderija br.20

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

vrtić Skenderija

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.09.2023. 11:50

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.09.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 Glavni projekat rekonstrukcije i sanacije prostorija vrtića Suncokret

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i sanacije prostorija vrtića Suncokret na Dobrinji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

vrtić Suncokret

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.09.2023. 11:50

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.09.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 Glavni projekat rekonstrukcije opreme dječijeg igrališta vrtića Ilijaš

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije opreme dječijeg igrališta vrtića Ilijaš, ulica Kakanjska 15, Ilijaš

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

vrtić Ilijaš

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.09.2023. 11:50

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.09.2023. 12:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: