Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.08.2023. 09:46

(HR) Nabavka usluga održavanja vanbrodskih motora marke Honda

Izvor: Official Journal of the European Union, 22.08.2023.

Hrvatska-Zagreb: Usluge popravaka plovila

2023/S 160-507242

Obavijest o nadmetanju

 

Usluge


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Nacionalni registracijski broj: 36162371878
Poštanska adresa: Ilica 335
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Josipa Ščavničar
E-pošta: jscavnicar@mup.hr
Telefon: +385 13788867
Telefaks: +385 13788826
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mup.hr
Adresa profila kupca: www.mup.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0035063
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Javni red i sigurnost

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Honda

 

Referentni broj: 177/23
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50241100 Usluge popravaka plovila
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Honda koji su ugrađeni na plovilima MUP-a RH.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 520 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50241100 Usluge popravaka plovila
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto izvršenja su policijske uprave u kojima su na korištenju plovila MUP-a RH na kojima su ugrađeni predmetni motori.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Usluga održavanja vanbrodskih motora marke Honda koji su ugrađeni na plovilima MUP-a RH.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstvo na dijelove, radove i novougrađene motore / Ponder: Sukladno DON
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: Sukladno DON
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 520 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

/

 

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

1. Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana.

2. Ponuditelj dostavlja valjanu potvrdu, certifikat, ugovor ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo da je za područje Republike Hrvatske ovlašten zastupnik i serviser vanbrodskih motora marke Honda.

Ugovor će se sklopiti sa ovlaštenim zastupnikom i serviserom za predmetne motore na području Republike Hrvatske.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

/

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 08/09/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/09/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

MUP RH, Zagreb, Ilica 335, objekt 1, I. kat, sala za sastanke broj 218

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

 

/

 

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Sukladno članku 405. i 406. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i NN 114/22) i Pravilniku o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/17), žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državnoj komisije za kontrolu postupaka javne nabave i EOJN RH u pisanom obliku u roku 10 (deset) dana od dana:

A. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi;

B. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka;

C. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;

D. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dodatne dokumentacije o nabavi i na postupak otvaranja ponuda i konačnih ponuda

E. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, uključujući kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, ili razloge poništenja.

Ako tijekom roka za žalbu sustav e-Žalba na poslužitelju EOJN RH postane nedostupan, rok za žalbu iz članaka 406. do 414. Zakona produžuje se za onoliko dana koliko je sustav e-Žalba bio nedostupan. Ako je sustav e-Žalba bio nedostupan samo zadnjeg dana roka za žalbu, rok za žalbu produžuje se do isteka prvog sljedećeg radnog dana.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

U slučaju izjavljivanja žalbe na dokumentaciju o nabavi ili izmjenu dokumentacije o nabavi, naručitelj će, sukladno članku 419. Zakona o javnoj nabavi, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: