Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.08.2023. 11:34

(poništenje) Nabavka usluga istraživanja i analize za marketing lokacije za investitore u Brčko distriktu BiH za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu

Izvor: Akta.ba, 16.08.2023.

 Odluka o poništenju postupka javne nabavke, broj: 13-001627/23

Nabavka usluga istraživanja i analiza za marketing lokacije za investitore u Brčko distriktu BiH za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu

14:38 16.08.202

 

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

 

Broj predmeta: 13-001627/23

Broj akta: 01.1-1528ZN-0010/23

Datum, 9. 8. 2023.. godine

Mjesto, Brčko

 

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH - prečišćeni tekst («Službeni
glasnik Brčko distrikta BiH», broj 22/18 - prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu s
članom 69. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14 ), Izvještaja o analizi,
ocjeni i rangiranju broj: 13-001627/23 od 07.08.2023. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH don
osi,

 

ODLUKU O PONIŠTENJU
POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluga istraživanja i analiza za marketing lokacije za investitore u Brčko distriktu BiH za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH, pokrenut na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-001627/23 od 21.06.2023.godine i Obavještenja o nabavci broj: 1157-1-2-237-3-421/23 od 12.07.2023.godine.

 

Obrazloženje

U provedenom otvorenom postupku za dostavu ponuda za nabavku usluga istraživanja i analiza za
marketing lokacije za investitore u Brčko distriktu BiH, komisija za javne nabavke je ustanovila daje
dostavljena jedna ponuda ponuđača d.o.o. „EDA" Banja Luka. Ponuđač d.o.o. „EDA" Banja Luka (ID
broj: 4403477630008) nije preuzeo tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki, što je bio u
obavezi učiniti. Po izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača tendersku
dokumentaciju je preuzela Agencija za razvoj preduzeća Eda sa ID brojem: 4400820000008, iz čega se
jasno vidi da se radi o dva pravna lica. U skladu sa tačkom 9.1.5. tenderske dokumentacije je navedeno
ukoliko ponuđač dostavi ponudu koji nijepreuzeo tendersku dokumentaciju na navedeni način, nego je
do iste došao na drugi način, te u sistemu ,,e-nabavke" ne postoji evidencija o preuzimanju tenderske
dokumentacije od strane navedenog ponuđača, takva ponuda će biti odbačena kao nepravilna.

Drugih ponuda nije bilo, te u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH,
postupak javne nabavke se poništava.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom
organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove,
Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 5 dana od dana prijema odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: