Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.08.2023. 15:17

(poništenje aukcije) Nabavka usluga popravke održavanja motornih vozila

Izvor: Akta.ba, 03.08.2023.

Broj: 01-02-11-2-91-11-17/23 

Sarajevo, 03.08.2023. godine

Na osnovu člana 5. stav 1. Zakona o Finansijskoj policiji-Financijskoj policiji („Službene novine F BiH", br. 2/95), člana 69. stav (1) tačka b) i stav (2) tačka a), člana 70. stav (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22) i člana 36. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u Finansijskoj-Financijskoj policiji Federacije BiH, broj: 01-02- 02-1-88/2023 od 13.02.2023. godine, a po preporuci Komisije za javne nabavke, u postupku javne nabavke usluga usluga i materijala za popravku i održavanje motornih vozila, glavni inspektor Finansijske-Financijske policije Federacije BiH donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke usluga i materijala za popravku i održavanje motornih vozila putem konkurentskog zahtjeva

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke pokrenut putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga i materijala za popravku i održavanje motornih vozila broj: 01-02-11-2-91-11- 14/23 od 07.07.2023. godine, Obavještenje o nabavci broj: 5614-7-2-19-3-12/23 objavljeno na portalu e-nabavke dana 10.07.2023. godine u 13:39 časova, iz razloga što nije dostavljena niti jedna ponuda u određenom roku.

 

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Služba za pravne, informatičke, računovodstvene i opće poslove.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazlože nj e

Postupak javne nabavke usluga i materijala za popravku i održavanje motornih vozila pokrenut je na osnovu Plana nabavke Finansijske-Financijske policije Federacije BiH za 2023. godinu, broj: 01-02-11- 2-91/23 od 14.02.2023. godine, Odluke o usvajanju Plana nabavki Finansijske-Financijske policije Federacije BiH za 2023. godinu, broj: 01-02-11-2-91-1/23 od 14.02.2023. godine i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga i materijala za popravku i održavanje motornih vozila, broj: 01-02-11- 2-91-11/23 od 21.02.2023. godine.

Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom broj: 01-02-11-2-91-2/23 od 14.02.2023. godine je na osnovu Odluke o pokretanju javne nabavke usluga i materijala za popravku i održavanje motornih vozila putem konkurentskog zahtjeva, broj: 01-02-11-2-91-11/23 od 21.02.2023. godine sačinila tendersku dokumentaciju - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda u postupku javne nabavke usluga i materijala 

za popravku i održavanje motornih vozila broj: 01-02-11-2-91-11-1/23 od 29.03.2023. godine sa procjenjenom vrijednosti nabavke 18.888,87 KM bez PDV-a.

Na osnovu člana 88. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22) i člana 8. stav (1) i (2) Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki („Službeni glasnik BiH" broj: 80/22) obaviještenje o nabavci je objavljeno na portalu e-nabavke broj: 5614-7-2-9-3-2/23 od 29.03.2023. godine u 14:48 časova, a krajni rok za dostavu ponuda je bio 13.04.2023. godine do 11,00 časova.

Uvidom u Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača od 13.04.2023. godine utvrđeno je da je ukupno 11 (jedanaest) ponuđača preuzelo tendersku dokumentaciju u sistemu e- nabavke.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda Komisija za javne nabavke je dana 13.04.2023. godine sačinila Zapisnik broj: 01-02-11-2-91-11-2/23 od 13.04.2023. godine u kojem je konstatovala da nije pristigla ni jedna blagovremena ponuda, niti da je bilo neblagovremenih ponuda, te predložila da se postupak okonča donošenjem Odluke o poništenju postupka predmetne javne nabavke i pokrene novi postupak.

U ponovno pokrenutom postupku javne nabavke usluga usluga i materijala za popravku i održavanje motornih vozila na temelju Odluke broj: 01-02-11-2-91-11-5/23 od 18.05.2023. godine Komisija za javne nabavke je sačinila tendersku dokumentaciju - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda u postupku javne nabavke usluga i materijala za popravku i održavanje motornih vozila broj: 01-02-11-2-91-11-6/23 od 29.05.2023. godine.

Procjenjena vrijednost nabavke je 18.888,87 KM bez PDV-a.

Obaviještenje o nabavci je objavljeno na portalu e-nabavke broj: 5614-7-2-16-3-9/23 od 29.05.2023. godine u 14:50 časova, a krajni rok za dostavu ponuda je bio 16.06.2023. godine do 11,00 časova.

Uvidom u Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača od 23.06.2023. godine utvrđeno je da je ukupno 14 (četrnaest) ponuđača preuzelo tendersku dokumentaciju u sistemu e- nabavke.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda Komisija za javne nabavke je dana 16.06.2023. godine u 14,00 časova sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda broj: 01-02-11-2-91-11-9/23 od 16.06.2023. godine i konstatovala da je pristigla jedna blagovremena ponuda, te da nije bilo neblagovremenih ponuda, kao i da ukupna cijena dostavljene ponude za ugovor bez PDV-a iznosi 21.382,00 KM.

Kako procjenjena vrijednost nabavke iznosi 18.888,87 KM bez PDV, a da je dostavljena ponuda ponuđača na iznos od 21.382,00 KM bez PDV, to je ista neprihvatljiva u smislu člana 2. tačka I. podtačka 2). Zakona o javnim nabavkama, te je Komsija dala preporuku da se postupak javne nabavke okonča poništenjem postupka javne nabavke u skladu sa članom 69. stav 1. tačka b), a u vezi sa članom 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama.

Na temelju preporuke Komisije za javne nabavke, te člana 69. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22) postupak javne nabavke usluga i materijala za popravku i održavanje motornih vozila okončan je poništenjem postupka predmetne javne nabavke iz razloga propisanih članom 69. stav 2. tačka b). citiranog zakona, odnosno donesena je Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga i materijala za popravku i održavanje motornih vozila broj: 01-02-11-2-91-11-11/23 od 23.06.2023. godine, te Odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke usluga i materijala za popravku i održavanje motornih vozila broj: 01-02-11-2-91-11-13/23 od 05.07.2023. godine. 

U ponovno pokrenutom postupku javne nabavke na temelju Odluke o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke usluga usluga i materijala za popravku i održavanje motornih vozila broj: 01-02-11-2-91- 11-13/23 od 05.07.2023. godine Komisija za javne nabavke je sačinila tendersku dokumentaciju - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda u postupku javne nabavke usluga i materijala za popravku i održavanje motornih vozila broj: 01-02-11-2-91-11-14/23 od 07.07.2023. godine.

Procjenjena vrijednost nabavke je 18.888,87 KM bez PDV-a.

Obaviještenje o nabavci je objavljeno na portalu e-nabavke broj: 5614-7-2-19-3-12/23 od 10.07.2023. godine u 13:39 časova, a krajni rok za dostavu ponuda je bio 31.07.2023. godine do 11,00 časova.

Uvidom u Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača utvrđeno je da je ukupno 8 (osam) ponuđača preuzelo tendersku dokumentaciju u sistemu e-nabavke.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda Komisija za javne nabavke je dana 31.07.2023. godine u 15,00 časova sačinila broj: 01-02-11-2-91-11-2/23 od 13.04.2023. godine i konstatovala da nije pristigla ni jedna blagovremena ponuda, te da nije bilo neblagovremenih ponuda.

Temeljem prednjeg, a na osnovu člana 36. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u Finansijskoj-Financijskoj policiji Federacije BiH, broj: 01-02-02-1-88/2023 od 13.02.2023. godine Komisija za javne nabavke je predložila rukovodiocu ugovornog organa da na osnovu člana 69. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22) postupak javne nabavke usluga i materijala za popravku i održavanje motornih vozila okonča poništenjem postupka predmetne javne nabavke iz razloga propisanih članom 69. stav 2. tačka a), citiranog zakona, odnosno donese Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga i materijala za popravku i održavanje motornih vozila u skladu sa članom 70. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, te da pokrene novi postupak.

Razmatrajući prijedlog Komisije za javnu nabavku, a u postupku ocjene provedenog postupka, glavni inspektor Finansijske-Financijske policije Federacije BiH, nije našao nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje prijedloga Komisije za javnu nabavku, odnosno utvrđeno je da je Komisija u svemu pravilno postupila i da je preporuka data u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom, čime su se stekli zakonski uslovi za poništavanje postupka javne nabavke.

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22) ova Odluka se objavljuje se na internetskoj stranici ugovornog organa.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (1) tačka b) i stava (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.  Žalba se izjavljuje ugovornom organu Finansijskoj-Financijskoj policiji Federacije BiH u pisanoj formi, direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na jadresu, ulica Hamdije Čemerlića 2/ХМ, Sarajevo.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: