Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.08.2023. 09:24

(HR) Nabavka usluga upravljanja projektom nad rekonstrukcijom javne vodoopskrbe i javne odvodnje u Županji

Izvor: Official Journal of the European Union, 23.08.2023.

Hrvatska-Županja: Usluge savjetovanja na području vođenja projekta

2023/S 161-509684

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

 

Usluge


Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

 

 

Odjeljak I: Naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Komunalac d.o.o. Županja
Nacionalni registracijski broj: 97005498931
Poštanska adresa: Veliki kraj 132
Mjesto: Županja
NUTS kod: HR026 Vukovarsko-srijemska županija
Poštanski broj: 32270
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Tanja Dec Ivan Kujundžić
E-pošta: tanja@komunalac-zu.hr
Telefon: +385 32827999
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.komunalac-zu.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F5-0035250
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Usluge upravljanja projektom nad rekonstrukcijom javne vodoopskrbe i javne odvodnje u Županji

 

Referentni broj: MV - 6/23
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72224000 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Usluge upravljanja projektom nad rekonstrukcijom javne vodoopskrbe i javne odvodnje u Županji

Predmet nabave je podijeljen u 2 grupe:

Grupa 1.

Usluge upravljanja projektom nad radovima na rekonstrukciji vodoopskrbnih ACC i PVC cjevovoda vodoopskrbnog sustava grada Županje.

Grupa 2.

Usluge upravljanja projektom na izgradnji tlačnog kanalizacijskog cjevovoda GCS 1- Bošnjaci – GCS 2 Bošnjaci – UPOV Županja

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 89 228.15 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Usluge upravljanja projektom rekonstrukcije dijela glavnih vodoopskrbnih cjevovoda vodoopskrbnog sustava grada Županje

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72224000 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR026 Vukovarsko-srijemska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Grad Županja i općina Bošnjaci

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Usluge upravljanja projektom nad radovima na rekonstrukciji vodoopskrbnih ACC i PVC cjevovoda vodoopskrbnog sustava grada Županje.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 1 i Stručnjak 2 / Ponder: 15 i 5 bodova
Kriterij troška - Naziv: cijena / Ponder: 80 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 36 139.03 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 20
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Ugovor se sufinancira iz programa Mehanizam za oporavak i otpornost

 

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Usluge upravljanja projektom izgradnje tlačnog kanalizacijskog cjevovoda GCS-1 Bošnjaci - GCS-2 Bošnjaci – UPOV Županja

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72224000 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR026 Vukovarsko-srijemska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

grad Županja i općina Bošnjaci

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Usluge upravljanja projektom na izgradnji tlačnog kanalizacijskog cjevovoda GCS 1- Bošnjaci – GCS 2 Bošnjaci – UPOV Županja

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 1 i stručnjak 2 / Ponder: 15 i 5 bodova
Kriterij troška - Naziv: cijena / Ponder: 80 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 53 089.12 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 20
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Ugovor se sufinancira sredstvima iz programa Mehanizam za oporavak i otpornost - NPOO

 

II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt kao preliminarni dokaz u ponudi dostavlja:

• ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Profesionalna sposobnost gospodarskog subjekta ne može se dokazati oslanjajući se na sposobnost drugog gospodarskog subjekta pa ni podugovaratelja.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice gospodarskih subjekata obvezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti sukladno točki 4.2. Dokumentacije o nabavi. Sposobnost iz točke 4.2. potrebno je dokazati i za svakog podugovaratelja i za svakog gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja gospodarski subjekt.

Načini dokazivanja (ažurirani popratni dokumenti):

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta pod točkom 4.2. dokazuje se:

• izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Točka 4.2. odnosi se i na druge gospodarske subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja, članove zajdnice ponuditelja i/ili podugovaratelje.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

 

Sukladno dokumentaciji o nabavi

 

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

 

Sukladno dokumentaciji o nabavi

 

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

 

Sukladno dokumentaciji o nabavi

 

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Sukladno dokumentaciji o nabavi

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 08/09/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/09/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Veliki kraj 132, Županja

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: