Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.08.2023. 13:29

(aukcija) Nabavka usluga obnavljanja licenci za potrebe VSTV-a BiH (WhatsUp Gold licence, podrške za UniFLOW rješenje za sigurnu štampu i skeniranje, Cisco ISE licence, SiteKiosk licence)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

172-1-2-136-3-81/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200947700000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Armin Serdarević
Adresa Kraljice Jelene 88
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 707-500
Faks (033) 707-550
Elektronska pošta vstvbih@pravosudje.ba
Internet adresa vstv.pravosudje.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Obnavljanje licenci za potrebe VSTV-a BiH (WhatsUp Gold licence, Podrška za UniFLOW rješenje za sigurnu štampu i
skeniranje, Cisco ISE licence, SiteKiosk licence)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Obnavljanje licenci za potrebe VSTV-a BiH (WhatsUp Gold licence, Podrška za UniFLOW rješenje za sigurnu štampu i
skeniranje, Cisco ISE licence, SiteKiosk licence) Cisco ISE, SiteKiosk)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Faktura sa plaća u roku od 60 dana od dana dostave iste.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

02.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, Kraljice Jelene 88, 71000
Sarajevo
Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Obnavljanje WhatsUp Gold licenci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Obnavljanje WhatsUp Gold licenci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8547,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do uspješne i potpune aktivacije predmetne licence.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište VSTV-a BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Obnavljanje podrške za UniFLOW rješenje za sigurnu štampu i skeniranje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Obnavljanje podrške za UniFLOW rješenje za sigurnu štampu i skeniranje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do uspješne i potpune aktivacije predmetne licence.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište VSTV-a BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 - Obnavljanje Cisco ISE licence

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Obnavljanje Cisco ISE licence

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10822,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do uspješne i potpune aktivacije predmetnih licenci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište VSTV-a BiH, Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 - Obnavljanje SiteKiosk licenci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Obnavljanje SiteKiosk licenci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do uspješne i potpune aktivacije predmetnih licenci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište VSTV-a BiH, Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:30
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: