Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.08.2023. 09:40

Nabavka usluga tehničke pomoći za sistem izvještavanja u cijeloj zemlji koji se odnosi na međunarodne ekološke obaveze (EEA, EIONET, EUROSTAT i međunarodne konvencije)

Izvor: Official Journal of the European Union, 25.08.2023.

Bosna i Hercegovina-Sarajevo: Okolišni informacijski sustav

2023/S 163-513465

Obavijest o nadmetanju

 

Usluge


Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

 

 

 

 

Procurement award procedure applying to European Union external actions financed from the general budget of the European Union and the European Development Fund (EDF)

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: European Union, represented by the European Commission, on behalf of and for the account of Bosnia and Herzegovina
Poštanska adresa: Skenderija 3 a
Mjesto: Sarajevo
NUTS kod: BA Bosnia And Herzegovina
Poštanski broj: 71000
Država: Bosna i Hercegovina
E-pošta: delegation-bosnia-and-herzegovina-procurement@eeas.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=15454
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=15454
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Technical assistance for countrywide reporting system related to international environmental obligations (EEA, EIONET, EUROSTAT and international conventions)

 

Referentni broj: NEAR/SJJ/2023/EA-RP/0178
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90714100 Okolišni informacijski sustav
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Technical assistance aiming to enhance BiH preparedness to execute environmental reporting at the required quality standards and in the required manner by ensuring full functionality of the countrywide environmental reporting system related to international environmental obligations (EEA, EIONET, EUROSTAT and international conventions).

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90714100 Okolišni informacijski sustav
90710000 Usluge gospodarenja okolišem
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BA Bosnia And Herzegovina
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Bosnia and Herzegovina (All Countries), Bosnia and Herzegovina (Region IPA instrument)

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Technical assistance for countrywide reporting system related to international environmental obligations (EEA, EIONET, EUROSTAT and international conventions)

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 32
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni broj natjecatelja: 20
Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:

 

The number of candidates is not limited. Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3.

 

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

PreAccession Countries / New Member States

 

II.2.14)Dodatni podaci

 

Provided they are in conformity with the basic project, new services or works consisting in the repetition of similar services or works, may be entrusted up to 0 % of the initial contract to the initial contractor by negotiated procedure without prior publication of a contract notice.

 

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Please consult the procurement documents.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

The economic and financial capacity required from the candidate or tenderer to perform the contract is detailed in the document A5f "Additional information about the Contract Notice", Article 16.1.

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

The professional capacity required from the candidate or tenderer to perform the contract is detailed in the document A5f "Additional information about the Contract Notice", Article 16.2

The technical capacity required from the candidate or tenderer to perform the contract is detailed in the document A5f "Additional information about the Contract Notice", Article 16.3.

 

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Please consult the procurement documents.

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/09/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:

 

Please consult the procurement documents. For any additional information, please refer to the document A5f "Additional information about the Contract Notice".

 

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: General Court of the European Union
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Please consult the procurement documents.

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: