Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.08.2023. 10:31

(aukcija) Nabavka usluga održavanja sistema ventilacije i klimatizacije (multi/mono split sistem)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

24901-7-2-43-3-44/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTAR POŠTA TUZLA
IDB/JIB 4200682210455
Kontakt osoba/Služba za kontakt Admir Suljić
Adresa Aleja Alije Izetbegovića broj 29
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 308-101
Faks (035) 251-761
Elektronska pošta cptuzla@posta.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost


Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Usluge koje su predmet nabavke su istovrsne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluge održavanja sistema ventilacije i klimatizacije (multi/mono split sistem)

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluge održavanja sistema ventilacije i klimatizacije (multi/mono split sistemi) centra pošta Tuzla (tuzlanski kanton i
Brčko distrikt BiH) kako je navedeno u Aneksu 3-Obrascu za cijenu ponude u tenderskoj dokumentaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

273

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pošte Centra pošta Tuzla (tuzlanski kanton i Brčko distrikt BiH)

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. i 52. Zakona o javnim nabavkama, a uslovi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti u vezi sa predmetom nabavke, u skladu sa članom 46.
Zakona, ponuđač mora dostaviti dokaz o registraciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti potrebno je dostaviti:
- Spisak izvršenih ugovora u posljednje dvije kalendarske godine, koji sadrži minimalno 1 ugovor čija minimalna vrijednost
treba biti u iznosu od 8.000,00 KM bez PDV-a, kako je definisano tačkom 2.2 pod h)1 tenderske dokumentacije,
- Uz Spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan dostaviti potvrdu/e koje su u vezi sa listom izvršenih ugovora kako je traženo
tenderskom dokumentacijom,
- Spisak obrazovne i profesionalne kvalifikacije radnika ponuđača i/ili njegovog rukovodnog osoblja (Certifikat da su radnici
osposobljeni za rad i rukovanje rashladnim plinovima, minimalno 2 radnika) -kako je traženo tačkom 2.2.h)2 tenderske
dokumentacije.
- Izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže pružalac usluga za izvršenje konkretnih
usluga kako je traženo tačkom 2.2.h)3 tenderske dokumentacije.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

13.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.09.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Centar pošta Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića br.29, Tuzla, Upravna zgrada III sprat
sala za sastanke 316
Datum i vrijeme 13.09.2023. 10:15


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Admir Suljić
Adresa Aleja Alije Izetbegovića broj 29
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (061) 219-460
Faks (035) 308-139
Elektronska pošta admir.suljic@posta.ba
Internet adresa

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: