Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.08.2023. 12:51

(pregovarački postupak) Nabavka usluga servisiranja i održavanja poslovnog informacionog programa Pantheon

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.08.2023.
INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE
OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

1339-4-2-235-20-7/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O
IDB/JIB 4263074140004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Midhad Arnautović
Adresa Radnička bb
Poštanski broj 77240 Bosanska Krupa (bhp sa)
Općina/Grad Bosanska Krupa
Telefon (037) 476-926
Faks (037) 476-929
Elektronska pošta javnenabavke@ussume.ba
Internet adresa ussume.ba

I 2. Adresa za prijem zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 4. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 4.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 4.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 4.c. Djelatnost

Ostalo

I 5. Zajednička nabavka

Ne

I 6. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge servisiranja i održavanja poslovnog informacionog programa „Pantheon“

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge servisiranja i održavanja poslovnog informacionog programa „Pantheon“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u tehničkoj specifikaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00


II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorije ugovornog organa na prostoru Unsko-sanskog kantona, i to sjedište ugovornog organa na adresi : Radnička bb,
Bosanska Krupa gdje se nalazi centralni server i po potrebi na drugim mjestim, podružnicama u okviru kojih se nalaze radna
mjesta gdje se koriste jedinice PIS PANTHEON

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do izvršenja usluga koje su predmet nabavke ili godinu dana ovisno šta prije nastupi

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 2. Ograničenja za učešće

Ponude mogu dostaviti samo ovlašteni zastupnici PIS "PANTHEON"

III 7. Rezervisan ugovor

Ne

III 8. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 8.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 8.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

IV 2. Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

IV 2.a. Broj postupka koji je prethodio ovom postupkuIV 3. Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Razlozi navedeni u članu 21. stav (1) tačka c) ZJN

IV 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena


IV 5. Uslovi preuzimanja/prijem zahtjeva za učešće

IV 5.a. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije za zahtjev za učešće

05.09.2023.

IV 5.b. Rok za prijem zahtjeva za učešće

11.09.2023. 09:00

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: