Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.08.2023. 15:19

(aukcija) Nabavka usluga ugradnje dijelova isparivača kotla bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1424-1-2-204-3-465/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB 4200225150064
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amila Veispahić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta n.sikira@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Postupak nije diejljiv na lotove je je CPV jedinstven i zbog uvjeta jedinstvene garancije na usluge

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugradnja dijelova isparivača kotla bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Ugradnja dijelova isparivača kotla bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, a sve u skladu s
tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50531100-7 Usluge popravaka i održavanja kotlova

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1700000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluga je Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za za realizaciju usluga je 45 (četrdesetpet) dana od dana uvođenja u posao. Rok za dostavu dokumentacije o
osiguranju kvaliteta o izvršenim demontažno/montažnim uslugama je 20 (dvadeset) dana nakon završetka radova, što će se
evidentirati u Dnevniku rada ili zapisnički. Funkcionalne probe postrojenja, uključujući i tlačnu probu kotla će se izvoditi
posljednjih 5 (pet) dana u periodu remonta.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, plaćanje za izvršene usluge je najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana
prijema fakture.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim
propisima zemlje u kojoj je registrovan

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) da posjeduje uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora čija vrijednost nije bila manja od 250.000 KM, koji
se odnosio na radove na cijevnom sistemu kotlova u posljednje 3 (tri) godine ili od datuma registracije, odnosno početka
poslovanja ako je ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, računajući od isteka roka za
podnošenje ponuda.
b) da ima ili da će angažovati dovoljan broj tehničkog osoblja i tehničkih organa za usluge koji su predmet ove nabavke.
c) da ponuđač mora biti opremljen strojevima, pristrojima i bravarskim, te zavarivačkim alatom koji mu omogućavaju
nesmetan i kvalitetatn rad pri vršenju usluga

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugamaIII 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.10.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.10.2023. 10:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sala Sektora za ekonomske poslove Podružnice Termoelektrana "Kakanj", soba
br. 26
Datum i vrijeme 20.10.2023. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima sa portala javnih nabavki na kojem je objavljena. Zainteresirani ponuđači mogu tražiti
pojašnjenje tenderske dokumentacije u skladu sa Uputstvom i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u
postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu E-nabavke. Provoditi će se E-aukcija u skladu sa Pravilnikom o uslovima
i korištenju E-aukcije (Sl. glasnik BiH br. 66 od 06.09.2016. godine).


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Edina Sikirić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-155
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta protokol@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Amila Veispahić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta am.veispahic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.baINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name PUBLIC ENTERPRISE ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo - Thermal Power Plant
"Kakanj" Kakanj
UIN 4200225150064
Contact person Amila Veispahić
Address Kakanj
Postal code 72240 Kakanj (bhp sa)
Municipality/City Kakanj
Telephone (032) 771-153
Fax number (032) 771-025
Email address n.sikira@epbih.ba
Website address www.epbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Electricity

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Maintenance and repair services

II 1.a. Title of the object of the contract

Installation of boiler block 7 evaporator parts for the needs of the "Kakanj" Kakanj Power Plant Branch

II 1.b. Description of the object of the contract

Installation of boiler block 7 evaporator parts for the needs of the "Kakanj" Kakanj Power Plant Branch


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 50531100-7 Repair and maintenance services of boilers

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
in accordance with the requirements from the tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

12.10.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 20.10.2023. 10:30
Address and place PUBLIC ENTERPRISE ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo - Thermal Power Plant
"Kakanj" Kakanj 72240 Kakanj, (Office no. 8-Protocol)

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

The tender documentation is downloaded from the public procurement portal where it was published. Interested bidders
may request clarification of the tender documentation in accordance with the Instructions and the method of publishing
notices and submitting reports in public procurement procedures in the E-procurement information system. The E-auction
will be conducted in accordance with the Rulebook on the conditions and use of the E-auction (Official Gazette of Bosnia
and Herzegovina No. 66 of September 6, 2016).

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: