Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.08.2023. 16:53

(izmjena aukcije) Nabavka usluga prijevoza učenika na udaljenosti od škole manjoj od pet kilometara i usluga prijevoza učenika na udaljenosti od škole većoj od pet kilometara za jednu relaciju za školsku 2023/2024. godinu za JU OŠ Maglaj Maglaj

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.08.2023.
ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

25-1-2-49-8-14/23


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 25-1-2-49-3-13/23
Datum objave obavještenja 02.08.2023.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "MAGLAJ" U MAGLAJU
IDB/JIB 4218056530002
Kontakt osoba Duda Obralić
Adresa Aleja ljiljana 2
Poštanski broj 74250 Maglaj (bhp sa)
Općina/Grad Maglaj
Telefon (032) 465-104
Faks (032) 465-100
Elektronska pošta os.maglaj@hotmail.com
Internet adresa

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak III 6. mijenja se i glasi:
14.1. U pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti, dobavljač je dužan uz svoju ponudu dostaviti:
- izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona o Javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH“ broj: 39/14, 59/22),
popunjenu i ovjerenu od strane ponuditelja u formi i na način kako je propisano Uputstvom za pripremu modela tenderske
dokumentacije i ponuda („Sl. glasnik BiH“ broj: 90/14 i 20/15) , a koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije i
- i običnu kopiju Potvrde banke ne stariju od tri (3) mjeseca u odnosu na datum podnošenja ponude kod koje
ponuđač ima otvoren Glavni račun za poslovanje (na potvrdi naznačiti da se radi o glavnom računu za poslovanje), da račun
nije blokiran u posljednjih 6 (šest) mjeseci.
Dobavljač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je nakon prijema odluke o izboru dostaviti u roku od 5 dana
dokument kojim dokazuje ekonomsku i finansijsku sposobnost.
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je nakon prijema odluke o izboru (AKO NIJE DOSTAVIO UZ
PONUDU) dostaviti u roku od 5 dana originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje ekonomsku i finansijskusposobnost

Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
04.09.2023.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 04.09.2023. 11:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Ugovorni organ: JU OŠ „Maglaj“ u Maglaju Ulica i broj: Aleja ljiljana broj 2
Soba broj: Kabinet hemije na spratu objekta „A“ Škole
Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (III 1.,III 2.,VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (III 1.,III 2.,VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (III 1.,III 2.,VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 4 (III 1.,III 2.,VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 5 (III 1.,III 2.,VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 6 (III 1.,III 2.,VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 7 (III 1.,III 2.,VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 8 (III 1.,III 2.,VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 9 (III 1.,III 2.,VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 10 (III 1.,III 2.,VII,VIII,IX).
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Straište-Ulišnjak-Straište,

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika na relaciji; Straište-Ulišnjak-Straište,

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16182,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u školskoj 2023/2024. godini za vrijeme trajanja nastave
toku 2023/24. godine i to počev od decembra 2023. godine do juna 2024. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Blizna Donja-Bočinja-Blizna Donja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika na relaciji; Blizna Donja-Bočinja-Blizna Donja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17806,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u školskoj 2023/2024. godini za vrijeme trajanja nastave
toku 2023/24. godine i to počev od decembra 2023. godine do juna 2024. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Liješnica (Trgovina Dada) - Maglaj- Liješnica (Trgovina Dada)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika na relaciji Liješnica (Trgovina Dada) - Maglaj- Liješnica (Trgovina Dada)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10432,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u školskoj 2023/2024. godini za vrijeme trajanja nastave
toku 2023/24. godine i to počev od decembra 2023. godine do juna 2024. godine.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Liješnica (Kapija II Natron) – Maglaj- Liješnica (Kapija II Natron)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika na relaciji: Liješnica (Kapija II Natron) – Maglaj- Liješnica (Kapija II Natron)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5796,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u školskoj 2023/2024. godini za vrijeme trajanja nastave
toku 2023/24. godine i to počev od decembra 2023. godine do juna 2024. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Bradići Gornji - Bradići/Fojnica - Bradići Gornji

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga prijevoza učenika na relaciji Bradići Gornji - Bradići/Fojnica - Bradići Gornji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9273,60

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u školskoj 2023/2024. godini za vrijeme trajanja nastave
toku 2023/24. godine i to počev od decembra 2023. godine do juna 2024. godine.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Liješnica Saraj Milk – Maglaj - Liješnica Saraj Milk

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika na relaciji: Liješnica Saraj Milk – Maglaj - Liješnica Saraj Milk

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8743,68

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u školskoj 2023/2024. godini za vrijeme trajanja nastave
toku 2023/24. godine i to počev od decembra 2023. godine do juna 2024. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Gornja Tujnica-Tujnica-Gornja Tujnica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika na relaciji: Gornja Tujnica-Tujnica-Gornja Tujnica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25404,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u školskoj 2023/2024. godini za vrijeme trajanja nastave
toku 2023/24. godine i to počev od decembra 2023. godine do juna 2024. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Misurići (Bor) – Maglaj - Misurići (Bor)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge prijevoza učenika na relaciji: Misurići (Bor) – Maglaj - Misurići (Bor)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13340,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u školskoj 2023/2024. godini za vrijeme trajanja nastave
toku 2023/24. godine i to počev od decembra 2023. godine do juna 2024. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Misurići – Maglaj - Misurići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika na relaciji Misurići – Maglaj - Misurići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10440,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u školskoj 2023/2024. godini za vrijeme trajanja nastave
toku 2023/24. godine i to počev od decembra 2023. godine do juna 2024. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Liješnica Mlin –Maglaj - Liješnica Mlin

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prijevoza na relaciji: Liješnica Mlin –Maglaj - Liješnica Mlin

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1214,40

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u školskoj 2023/2024. godini za vrijeme trajanja nastave
toku 2023/24. godine i to počev od decembra 2023. godine do juna 2024. godine.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: