Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.08.2023. 08:22

(poništenje aukcije) Nabavka usluga popravke vozila

Izvor: Akta.ba, 25.08.2023.

Bosna I Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

SARAJEVO

Broj: 09-20/1-11-2-1940

Sarajevo, 24.08.2023. godine 

Na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovina („Službene novine Federacije BiH" broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2023. godini, direktor po Rješenju o ovlaštenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 1051/23 od 02.08.2023. godine („Službeni glasnik F BiH" broj: 59/23), donosi

ODLUKU

o poništavanju postupka javne nabavke „Usluga popravke vozila"

I

Poništava se postupak javne nabavke „Usluga popravke vozila", a u skladu sa odredbom člana 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

II

Za izvršenje Odluke zadužuje se Sektor za materijalno-finansijske poslove.

III

Ova Odluka objaviti će se na internet stranici Federalne uprave policije.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽE NJ E

Komisija za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2023. godini, je na svom sastanku održanom dana 24.08.2023. godine, konstatovala da na osnovu Obavještenja o nabavci broj: 1412-7-2-208-3-97/23 od 11.08.2023. godine, koje je objavljeno na portalu javnih nabavki, do naznačenog roka za dostavljanje ponuda u konkurentskom postupku javne nabavke „Usluga popravke vozila“, nije zaprimljena niti jedna ponuda. Komisija je predložila da se predmetni postupak javne nabavke poništi u skladu sa članom 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Iz navedenih razloga, a primjenom člana 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke. 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu, Federalnoj upravi policije Sarajevo, u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: