Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.09.2023. 14:06

(poništenje) Nabavka usluga deponovanja mješovitog komunalnog otpada sa područja Brčko distrikta BiH

Izvor: Akta.ba, 07.09.2023.

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

 

Broj predmeta: 13-000814/23

Broj akta: 01.1-1149AD-0046/23

Datum, 29. 8. 2023.. godine

Mjesto, Brčko

 

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta

BiH», broj: 22/18 - prečišćen tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19 ) i čl. 70 stav (4) Zakona o javnim

nabavkama („Službeni glasnik BiH brojevi: 39/14 i 59/22), a u skladu s članom 69. stav (2) tačka d)

Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», brojevi: 39/14 i 59/22), člana 24. stav (3)

Instrukcije o organizaciji i internom postupanju u postupcima javnih nabavki u Brčko distriktu BiH

broj:02-000209/22 od 18.1.2023. godine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj: 3/2023), i

Izmjene Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 13-000814/23 od 23.8.2023. godine,

gradonačelnik Brčko distrikta BiH donosi

 

ODLUKU O PONIŠTENjU

POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

Član 1.

Poništava se otvoreni postupak, međunarodni vrijednosni razred, za nabavku usluga deponovanja

mješovitog komunalnog otpada sa područja Brčko distrikta BiH koji je pokrenut na osnovu Odluke o

pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-000814/23 od 14.3.2023. godine, Obavještenja o nabavci

na portalu javnih nabavki broj: 1157-1-2-61-3-199/23 od 17.3.2023. godine, specifikacije usluga u

vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 13-000814/23,

iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije privatljiva, što prema čl. 69. stav (2) tačka d) Zakona

o javnim nabavkama predstavlja osnov za poništenje postupka javne nabavke.

Obrazloženje

U provedenom postupku nabavke je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i u roku

od 7 dana je najpovoljniji ponuđač trebao dostaviti kvalifikacionu dokumentaciju. Ponuđač je poslao e-

mail kojim je obavijestio ugovorni organ da zbog skraćenog radnog vremena u Vladi Brčko distrikta

BiH, nije mogao dostaviti dokumentaciju dana 4.7.2023. godine već je to učinio 5.7.2023. godine, što

je dan zakašnjenja u odnosu na rok koji je propisan tenderskom dokumentacijom. Komisija je uputila

dopis Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH da dostavi uputstvo komisiji o daljem postupanju u

postupku nabavke. Pravobranilaštvo je dostavio dopis od 22.8.2023. godine u kojem je navedeno da

ponuđač nije dostavio kvalifikacionu dokumentaciju u roku i daje nekvalifikovan u postupku nabavke.

Komisija za nabavke je na osnovu toga sačinila preporuku o poništenju postupka nabavke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjel

Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH u toku od 10 dana prijema odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: