Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.10.2023. 09:42

(HR) Nabavka usluga zbrinjavanja infektivnog otpada

Izvor: Official Journal of the European Union, 06.10.2023.

Hrvatska-Samobor: Usluge u vezi s medicinskim otpadom

2023/S 193-600973

Obavijest o nadmetanju

 

Usluge


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dom zdravlja Zagrebačke županije
Nacionalni registracijski broj: 67021010361
Poštanska adresa: Ljudevita Gaja 37
Mjesto: Samobor
NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 10430
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Denis Mandac
E-pošta: nabava@domzdravlja-zgz.hr
Telefon: +385 16040246
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.domzdravlja-zgz.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0041161
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Usluga zbrinjavanja infektivnog otpada

 

Referentni broj: EVU/01/2023/E-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90524000 Usluge u vezi s medicinskim otpadom
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava usluga zbrinjavanja infektivnog otpada

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 225 630.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90524000 Usluge u vezi s medicinskim otpadom
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Na lokacijama ispostava Dom zdravlja Zagrebačke županije. Informativni Popis lokacija ispostava Doma zdravlja Zagrebačke županije po ispostavama Doma zdravlja Zagrebačke županije nalazi se u Prilogu

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Usluga zbrinjavanja infektivnog otpada

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: Max 10%
Cijena - Ponder: Max 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 225 630.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Uvjeti sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnost

Gospodarski subjekt mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

Za potrebe utvrđivanja ove okolnosti ponuditelj u ponudi dostavlja:

• ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1), za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazuje se:

• izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/11/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/11/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Dom zdravlja Zagrebačke županije, Gajeva 37, Samobor

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/10/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: