Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.10.2023. 13:54

Nabavka usluga štampanja rukopisa udžbenika za srednju školu, lektire, univerzitetskih izdanja i pedagoške dokumentacije

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.10.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1349-1-2-164-3-143/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D.
IDB/JIB 4400540060005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sanja Topalović
Adresa Zorana Cvijetića 58
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 340-084
Faks (057) 340-056
Elektronska pošta mzuins@teol.net
Internet adresa www.zunsrs.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

U pitanju je ista vrsta usluge - usluga štampe sa istim JRJN

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

105000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluge - štampa rukopisa udžbenika za srednju školu, lektire, univerzitetskih izdanja i pedagoške
dokumentacije

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluge - štampa rukopisa udžbenika za srednju školu, lektire, univerzitetskih izdanja i pedagoške
dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79800000-2 Štampanja i s tim povezane usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DDP skladišta ugovornog organa sukcesivno prema dispoziciji

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

-

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 95,00 %
2 Rok isporuke 5,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.10.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.10.2023. 11:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Zorana Cvijetića 58 71123 Istočno Sarajevo
Datum i vrijeme 30.10.2023. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

-


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name JP ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA a.d. Istočno Sarajevo
UIN 4400540060005
Contact person Sanja Topalović
Address Zorana Cvijetića 58
Postal code 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Municipality/City Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telephone (057) 340-084
Fax number (057) 340-056
Email address mzuins@teol.net
Website address www.zunsrs.com

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Education

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

Printing services - Manuscript for high school textbooks, reading materials, university editions and pedagogical
documentation

II 1.b. Description of the object of the contract

Manuscript for high school textbooks, reading materials, university editions and pedagogical documentation


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 79800000-2 Printing and related services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
105.000,00 KM

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

30.10.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 30.10.2023. 11:30
Address and place Zorana Cvijetića 58 71123 Istočno Sarajevo Bosna i Hercegovina

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

-

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: