Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.10.2023. 16:20

(poništenje aukcije) Nabavka usluga popravke bočnih oštećenja gumene transportne trake tipa ST 2500, transportera T6-II faza za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj

Izvor: Akta.ba, 10.10.2023.

10. oktobar 2023.

33998-1.pdf

02-33988-1/23

 

Na osnovu člana 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14 i 59/22), člana 95. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo (prečišćeni tekst) broj: N0-2190/21-41./2. od 25.01.2021. godine i broj: SD-20745/21-70./6. od 30.07.2021. godine, te člana 5. stav 7. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, prečišćeni tekst, broj: 06-866-1/2023 od 10.03.2023.godine, na preporuku Komisije za javnu nabavku. v.d. Izvršnog direktora za proizvodnju, d o n o s i

ODLUKU o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda uz korištenje e-aukcije u predmetu Popravka bočnih oštećenja gumene transportne trake tipa ST 2500, transportera T6- II faza za potrebe JP "Elektroprivreda Bosne i Hercegovine" d.d. Sarajevo - Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, broj: 2000038771, broj obavještenja: 1424-7-2-220-3-489/23, objavljen u "Službenom glasniku BiH" broj: 65 od 22.09.2023. godine i dana 14.09.2023. godine na Portaiu www.ejn.gov.ba, u skladu sa članom 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

Član 2.

Ovu Odluku objaviti na internet stranici JP EP BiH, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i imenovanju Komisije zajavnu nabavku broj: 02-45-2-14016-1/23 od 08.09.2023. godine.

Javna nabavka je provedena po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama BiH. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 12.900.00 KM.

Ugovorni organ je objavio obavještenje za Konkurentski zahtjev u predmetu Popravka bočnih oštećenja gumene transportne trake tipa ST 2500, transportera T6-II faza za potrebe JP "Elektroprivreda Bosne i Hercegovine" d.d. Sarajevo - Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, broj: 2000038771. broj obavještenja: 1424-7-2-220-3-489/23 u "Službenom glasniku BiH" broj: 65 od 22.09.2023. godine i dana 14.09.2023. godine na Portalu www.ejn.gov.ba.

Imenovana Komisija zajavnu nabavku je pristupila otvaranju ponuda dana 29.09.2023. godine u 11.30 h i u Zapisniku sa otvaranja ponuda od 29.09.2023. godine konstatovala da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku. S obzirom da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, Komisija za nabavke je utvrdila da su ispunjeni uslovi iz člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH da se postupak poništi, te je shodno tome predložila donošenje ove Odluke o poništenju postupka javne nabavke.

Iz navedenih razloga, a u skladu sa članom 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: