Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.05.2016. 09:34

(HR) Nabavka usluga prijevoza kamenog materijala pri izgradnji gornjeg stroja šumskih prometnica i izgradnja G.S. (za grupe 5 i 6)

Izvor: Official Journal of the European Union, 11.05.2016.
  •  

Hrvatska-Zagreb: Usluge cestovnog prijevoza

2016/S 090-161634

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatske šume d.o.o.
69693144506
Trg kralja Tomislava 11
Služba(e) za kontakt: Služba za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Zoran Raič
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 44559132
E-pošta: zoran.raic@hrsume.hr
Telefaks: +385 44559115

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0009935

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Okoliš
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Prijevoz kamenog materijala pri izgradnji gornjeg stroja šumskih prometnica i izgradnja G.S. (za grupe 5 i 6).
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 2: Usluge cestovnog prijevoza (2), uključujući usluge oklopnih vozila, i kurirske usluge, osim prijevoza pošte
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: UŠP navedene u troškovnicima.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave je usluga prijevoza kamenog materijala pri izgradnji gornjeg stroja šumskih prometnica. Prijevoz kamena se vrši kiper kamionima sa ili bez prikolice ili šleperima direktno na trase šumskih cesta najkraćim mogućim putem bez obzira na podlogu ceste (makadam, asfalt ili autoput) iz kamenoloma. Udaljenosti prijevoza su definirane u troškovnicima. U grupama 5 i 6 postoje radovi na izgradnji GS šumskih prometnica.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

60100000 - AB27

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Okvirne količine usluga kao u troškovnicima iz DZN-a.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 878 169,59 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Grupa 1- UŠP Vinkovci prijevoz kamenog materijala pri izgradnji gornjeg stroja šumskih prometnica
1)Kratak opis
Prijevoz kamenog materijala.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

60100000 - AB27

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 377 513,95 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Grupa 2 - UŠP Osijek prijevoz kamenog materijala pri izgradnji gornjeg stroja šumskih prometnica
1)Kratak opis
Prijevoz kamenog materijala.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

60100000 - AB27

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 435 812,16 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Grupa 3 - UŠP Našice prijevoz kamenog materijala pri izgradnji gornjeg stroja šumskih prometnica
1)Kratak opis
Prijevoz kamenog materijala.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

60100000 - AB27

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 233 886,90 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Grupa 4 - UŠP Požega prijevoz kamenog materijala pri izgradnji gornjeg stroja šumskih prometnica
1)Kratak opis
Prijevoz kamenog materijala.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

60100000 - AB27

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 461 988,14 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: Grupa 5 - UŠP Koprivnica prijevoz kamenog materijala pri izgradnji gornjeg stroja šumskih prometnica i radovi na izgradnji GS
1)Kratak opis
Prijevoz kamenog materijala i radovi na izgradnji GS šumskih prometnica.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

60100000 - AB27

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 486 933,94 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: Grupa 6 - UŠP Karlovac prijevoz kamenog materijala pri izgradnji gornjeg stroja šumskih prometnica i radovi na izgradnji GS
1)Kratak opis
Prijevoz kamenog materijala i radovi na izgradnji G.S. šumskih prometnica.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

60100000 - AB27

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 395 252,22 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 7 Naziv grupe: Grupa 7 - UŠP Senj prijevoz kamenog materijala pri izgradnji gornjeg stroja šumskih prometnica
1)Kratak opis
Prijevoz kamenog materijala.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

60100000 - AB27

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 495 392,10 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 8 Naziv grupe: Grupa 8 - UŠP Nova Gradiška prijevoz kamenog materijala pri izgradnji gornjeg stroja šumskih prometnica
1)Kratak opis
Prijevoz kamenog materijala.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

60100000 - AB27

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 991 390,18 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi od odabranog ponuditelja zahtijevat će se jamstvo u obliku bjanko ili obične zadužnice za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora s PDV-om.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona, javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
1) ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a. prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b. prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, sukladno članku 67. stavku 2. Zakona, ponuditelj u svojoj ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt kojega zastupa. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
2) ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti:
— potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
— važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz stavka 1. ove točke.
3) ako je dostavio lažne podatke pri dostavi gore traženih dokumenata.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 16. ove dokumentacije odnosno članka 67. stavka 1. Zakona utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
17. Ostali razlozi za isključenje ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje (članak 68. Zakona)
Na temelju članka 68. stavka 1. točke 4. Zakona, naručitelj će iz ovog postupka javne nabave isključiti ponuditelja ako je ovaj u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust u smislu članka 68. stavka 7. Zakona, koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Odredbe o sposobnosti natjecatelja ili ponuditelja: (članci 69. do 74. Zakona)
18. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost
Na temelju članka 70. stavka 1. Zakona, ponuditelj mora u ovom postupku javne nabave dokazati:
1) Svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja.
— upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave,
— u slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati ovu sposobnost;
2) Ponuditelj mora dostaviti važeći izvod licencije za unutarnji prijevoz robe za svaki kamion, prikolicu i šleper ili licenciju EU-a za onoliki broj kamiona, prikolica i šlepera koliko je naveo u Izjavi o raspoloživim kapacitetima kamiona, prikolica i šlepera;
3) Ponuditelj mora dostaviti licenciju za radove izgradnje i održavanja šumske infrastrukture (faza izvođenja, odnosno neposredne provedbe) izdane od Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (za UŠP Koprivnica – grupa 5 i UŠP Karlovac – grupa 6);
4) Ateste za radne strojeve (za UŠP Koprivnica – grupa 5 i UŠP Karlovac – grupa 6).
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost, a isto se odnosi i na podizvoditelje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Razina tehničke i stručne sposobnosti za sve grupe predmeta nabave:
— kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti ponuditelji moraju dostaviti izjavu o raspoloživim kapacitetima u svrhu izvršenja izvršenja ugovora. Kamioni, prikolice i šleperi moraju biti registrirani. Radni strojevi moraju imati važeći atest,
— ponuditelji moraju priložiti kopije prometnih dozvola za kamione, prikolice i šlepere koji se nalaze na popisu u Izjavi o raspoloživim kapacitetima. Broj kamiona ne mora biti razmjeran broju prikolica, odnosno može biti veći. Ukoliko ponuditelj priloži veći broj prikolica od broja kamiona, prilikom analize i ocjene ponuda u obzir za kapacitete prikolica će se uzeti broj prikolica koji odgovara broju kamiona,
— ponuditelj popunjava samo 1 Izjavu o raspoloživim kapacitetima za sve grupe na koje dostavlja ponudu.
Ukoliko ponuditelj nudi pružanje usluga za više grupa, kapaciteti potrebni za izvršenje usluga se zbrajaju te ponuditelj mora kumulativno dokazati postojanje tehničke sposobnosti. U slučaju da ponuditelj dokaže sposobnost samo za dio ponuđenih grupa, naručitelj će, vodeći se načelima javne nabave propisanima člankom 3. stavkom 2. Zakona, a sve kako bi ostvario učinkovitu javnu nabavu te osigurao ekonomično trošenje sredstava za nabavu, ponuditelja najprije odabrati za one grupe u kojima je bio jedini ponuditelj, a zatim prema razlici između cijene njegove ponude i one sljedeće najpovoljnije, odabirući ponuditelja za grupe redom počevši od grupe s najvećom razlikom.
Bez obzira na broj grupa koje nudi, ponuditelj dostavlja samo 1 izjavu za ukupne kapacitete, radnike odnosno za opremu.
19.1. Razina tehničke sposobnosti za UŠP Vinkovci – grupa 1:

— minimalni ukupni dnevni kapacitet prijevoza mora biti 400 m3/dan,

— minimalni ukupni kapacitet prijevoza po turi: 200 m3 (zbroj količina koja se može prevesti po turi (u 1 turnusu) u Izjavi o raspoloživim kapacitetima mora biti min. 200 m3),

— prijevoz kamionima kapaciteta 18 m3;

19.2. Razina tehničke sposobnosti za UŠP Osijek – grupa 2:

— minimalni ukupni dnevni kapacitet prijevoza mora biti 400 m3/dan,

— minimalni ukupni kapacitet prijevoza po turi: 200 m3 (zbroj količina koja se može prevesti po turi (u 1 turnusu) u Izjavi o raspoloživim kapacitetima mora biti min. 200 m3),

— prijevoz kiper kamionima s prikolicom kapaciteta 18 m3;

19.3. Razina tehničke sposobnosti za UŠP Našice – grupa 3:

— minimalni ukupni dnevni kapacitet prijevoza mora biti 300 m3/dan,

— minimalni ukupni kapacitet prijevoza po turi: 100 m3 (zbroj količina koja se može prevesti po turi u 1 turnusu) u Izjavi o raspoloživim kapacitetima mora biti min. 100 m3),

— prijevoz kiper kamionima kapaciteta 10 m3 s dvostranim kipanjem;

19.4. Razina tehničke sposobnosti za UŠP Požega – grupa 4:

— minimalni ukupni dnevni kapacitet prijevoza mora biti 300 m3/dan,

— minimalni ukupni kapacitet prijevoza po turi: 100 m3 (zbroj količina koja se može prevesti po turi u 1 turnusu) u Izjavi o raspoloživim kapacitetima mora biti min. 100 m3),

— prijevoz kamionima – 3 osovine sa prikolicom,
— prijevoz kamionom – solo 4 osovine;
19.5. Razina tehničke sposobnosti za UŠP Koprivnica – grupa 5:

— minimalni ukupni dnevni kapacitet prijevoza mora biti 300 m3/dan,

— minimalni ukupni kapacitet prijevoza po turi: 60 m3 (zbroj količina koja se može prevesti po turi u 1 turnusu) u Izjavi o raspoloživim kapacitetima mora biti min. 60 m3),

— 1 grejder,
— 1 vibro valjak;
19.6. Razina tehničke sposobnosti za UŠP Karlovac – grupa 6:

— minimalni ukupni dnevni kapacitet prijevoza mora biti 300 m3/dan,

— minimalni ukupni kapacitet prijevoza po turi: 75 m3 (zbroj količina koja se može prevesti po turi u 1 turnusu) u Izjavi o raspoloživim kapacitetima mora biti min. 75 m3),

— 1 grejder,
— 1 vibro valjak;
19.7. Razina tehničke sposobnosti za UŠP Senj – grupa 7:

— minimalni ukupni dnevni kapacitet prijevoza mora biti 300 m3/dan,

— minimalni ukupni kapacitet prijevoza po turi: 100 m3 (zbroj količina koja se može prevesti po turi u 1 turnusu) u Izjavi o raspoloživim kapacitetima mora biti min. 100 m3);

19.8. Razina tehničke sposobnosti za UŠP N. Gradiška – grupa 8:

— minimalni ukupni dnevni kapacitet prijevoza mora biti 300 m3/dan,

— minimalni ukupni kapacitet prijevoza po turi: 100 m3 (zbroj količina koja se može prevesti po turi u 1 turnusu) u Izjavi o raspoloživim kapacitetima mora biti min. 100 m3).

Izjava mora biti u formi obrasca: Izjava o raspoloživim kapacitetima koja je sastavni dio ove dokumentacije, ovjerena po ponuditelju.
Ukoliko se ponuditelj oslanja na sposobnosti drugih subjekata radi dokazivanja ove sposobnosti, mora naručitelju dokazati da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje ponuditelju. Dokument o prihvaćanju obveza mora biti sastavni dio ponude.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
DIR-2016-0079
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
17.6.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 17.6.2016 - 10:00

Mjesto:

UŠP Sisak, J. Runjanina 12.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno ili poštom.
Istodobno s izjavljivanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Sukladno članku 146. žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom uz dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
6.5.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: