Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.05.2016. 11:05

(poništenje postupka) Nabavka usluga funkcionalne i tehničke potpore održavanja modula za upravljanje javnim dugom (Oracle tresaury) u sklopu modula informacionog sustava za financijsko upravljanje (ISFU) u institucijama Bosne i Hercegovine

Izvor: Akta.ba, 10.05.2016.

Broj: 04/3-16-9-10433-8/16

Datum: 4.5.2016. godine

 

Na temelju članka 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 109/09), članka 69. stavka 2. i članka 70. stavak (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) ministar d o n o s i

 

ODLUKU

o poništenju postupka za pružanje usluge - funkcionalna i tehnička potpora održavanju modula za upravljanje javnim dugom (Oracle treasury)

u sklopu ISFU sustava u institucijama Bosne i Hercegovine

 

I.

Na temelju provedenog otvorenog postupka sa objavom na Portalu javnih nabava broj 04-16-9-10433-2/16 prihvata se preporuka Povjerenstva zajavne nabave broj: 04-16-9-10433-7/16 od 5.4.2016. godine i poništava se postupak za pružanje usluge - funkcionalna i tehnička potpora održavanju modula za upravljanje javnim dugom (Oracle treasury) u sklopu ISFU sustava u institucijama Bosne i Hercegovine jer nije dostavljena nijedna prihvatljiva ponuda.

 

II.

Ova Odluka bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici Ministarstva fmancija i trezora BiH, www.mft.gov.ba  

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Ministarstvo financija i trezora BiH donijelo je Odluku o pokretanju otvorenog postupka broj: 04-16-9-10433-1/16 od 31.12.2015. godine za pružanje usluge - funkcionalna i tehnička potpora održavanju modula za upravljanje javnim dugom (Oracle treasury) u sklopu ISFU sustava u institucijama Bosne i Hercegovine.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi ukupno 89.743,59 KM bez PDV-a.

Do roka utvrđenog u tenderskoj dokukmentaciji broj: 04-16-9-10433-2/16 dostavljena je ponuda ponuđača Ping d.o.o..

Sukladno članku 69. stavak 2. točka d) Zalcona o javnim nabavama, Ugovorno tijelo poništava postupak nabave zato što nije dostavljena nijedna prihvatljiva ponuda u određenom krajnjem roku. Naime, ponuđač Ping d.o.o. nije dostavio ponudu sukladno članku. 48. i 50. Zakona o javnim nabavama i sukladno točki 14. a) tenderske dokumentacije: Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora ili projekta u razdoblju od 2013. do 2015. godine iz čijih opisa se nesumnjivo može utvrditi da je ponudač kao glavni ugovarač uspješno izvršio usluge koje su predmet nabave. Iz dostavljene liste predmeta ugovora i potvrda o uredno izvršenim ugovorima ne može se nesumnjivo utvrditi da je ponudač, kao glavni ugovarač, uspješno izvršio usluge koje su predmet ove nabave, te se ponuda odbacuje kao neprihvatljiva.

 

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: