Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.05.2016. 11:09

(poništenje postupka) Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i nadogradnju zgrade Općinskog suda u Ljubuškom

Izvor: Akta.ba, 10.05.2016.

Na osnovu člana 26. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14 ,27/15 i 46/15) na prijedlog Komisije za nabavke od 02.03.2016. godine, direktor Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, donosi

 

ODLUKU

o poništenju predmetnog postupka

 

Član 1. (Predmet odluke)

Poništava se predmetni postupak za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i nadogradnju zgrade Općinskog suda u Ljubuškom

 

Član 2. (Razlog poništenja)

Predmetni postupak se poništava budući da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 

Član 3. (Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke proveden je putem kompetitivne direktne pogodbe bez javnog raspisivanja primjenom određenih odredbi tzv. EC procedura u skladu sa Praktičnim vodičem za sklapanje ugovora za spoljne aktivnosti EU. Primljene su ponude ponuđača: A.A.A. Group d.o.o. Mostar, Prostor d.o.o. Ljubuški, Prodesign d.o.o. Mostar i Hegra d.o.o. Čitluk. Komisija za nabavke imenovana Rješenjem broj: 05-16-4-159-1/16 od 13.01.2016. godine je izvršila je pregled i ocjenu ponuda (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 05-16-4-224-8/16 od 02.03.2016. godine je u prilogu ove odluke) i uputila preporuku direktoru Sekretarijata za poništenje predmetnog postpuka.

Uzimajući u obzir navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje predsjedniku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u pisanoj formi u tri primjerka neposredno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od pet dana od dana prijema ove odluke.

 

Broj: 05-16-4-224- /16

Datum: 04 .03.2016.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: