Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.05.2016. 15:48

(poništenje poziva) Nabavka usluga razglasa, ozvučenja i rasvjete na manifestacijama Općine Novo Sarajevo

Izvor: Akta.ba, 11.05.2016.

Bosna i Hercegovim      

Federacija Bosne i Hercegovine              

Kanton Sarajevo             

Grad Sarajevo  

Općina Novo Sarajevo 

OPĆINSKI NAČELNIK     

Broj: 02-14-352/16

Datum: 06.05.2016.god.

 

Na osnovu člana 70 stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14), člana 146 Statuta Općine Novo Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 35/10) i člana 200 Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH" broj 2/98), a na prijedlog Komisije za javnu nabavku, Općinski načelnik donosi

 

RJEŠENJE

o poništenju postupka javne nabavke

 

1. Poništava se postupak javne nabavke: „Pružanje usluga razglasa, ozvučenja i rasvjete na manifestacijama Općine Novo Sarajevo"

 

Obrazloženje

Zaključkom Općinskog Načelnika broj 02-14-352/16 od 18.04.2016 god., u konkurentskom postupku, pokrenuta je javna nabavka „Pružanje usluga razglasa, ozvučenja i rasvjete na manifestacijama Općine Novo Sarajevo", sa objavom obavještenja na Portalu javnih nabavki broj: 935-7-2-84-3-54/16, kao i na web stranici Općine.

Na zakazano javno otvaranje dana 05.05.2016 god. pristigla je 1 ponuda: ,BROTHERS" d.o.o. Ljubuški, o čemu je Komisija sačinila Zapisnik, te isti dostavila ponuđaču u roku od 3 dana.

Komisija za javne nabavke je konstatovala da ponuda nije formalno pravno ispravna i u skladu sa zahtjevanim u tenderskoj dokumentaciji, jer ne sadrži Dokument 2-Potvrda Centralne banke BiH, kako je zahtijevano tačkom 2.2. stav c) tenderske dokumentacije, kao ni potpisan Nacrt okvirnog sporazuma, koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

Zbog naprijed navedenog Komisija je jednoglasno preporučuje Općinskom načelniku da se u skladu sa čl.69 stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BIH, postupak predmetne nabavke poništi.

U skladu sa naprijed navedenim ovaj Organ je i odlučio kao u dispozitivu. Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja dopuštenje prigovor prvostepenom organu u roku od 5 dana od dana prijema istog, u pisanoj formi.  

 

DOSTAVITI:

• „BROTHERS" d.o.o. Ljubuški

• a/a    

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: