Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.05.2016. 08:31

Nabavka usluga sječe, izrade, izvoza i iznosa šds te čišćenja i izgradnje traktorskih vlaka u ŠG Vrbanja Kotor Varoš

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1172-1-2-119-3-260/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Igor Andrić,dipl.inž.šum.
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumers.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Vrbanja Kotor Varoš


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe, izrade, izvoza i iznosa ŠDS, te čišćenja traktorkskih vlaka u odjelu 116/2PJ “Vrbanja, usluge sječe,
izrade, izvoza i iznosa ŠDS, te čišćenja traktorskih vlakih u odjelu 117/1 PJ “Vrbanja“,“, i usluge sječe, izrade,
izvoza i iznosa ŠDS te čišćenja i izgradnja traktorskih traktorskih i izgradnja u odjelu 75 PJ“Vrbanja.“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 6.6.2016. 08:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 6.6.2016. 09:00:00
Adresa i mjesto ŠG Vrbanja Kotor Varoš, Cara Dušana 48, 78220 Kotor Varoš

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđačima je omogućen odlazak na lice mjesta kako bi se mogli upoznati sa uslovima terena na kojima će se
izvoditi usluge. Obilazak terena će se organizovati na 10 dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda po
objavljenom Obavještenju o nabavci. Zainteresovani dobavljači za obilazak terena trebaju se obratiti na adresu
i kontakt osobe date u aneksu A.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Igor Andrić,dipl.inž.šum.
Adresa Cara Dušana 48
Poštanski broj 78220 Kotor Varoš (sp bl)
Opština/Grad Kotor Baroš
Telefon (051) 785-511
Faks (051) 783-318
Elektronska pošta vrbanja@sumers.org
Internet adresa www.sumers.orgANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Vrbanja Kotor Varoš

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa, izrada, izvoz i iznos ŠDS, čišćenje traktorskih vlaka u odjelu 116/2 PJ „Vrbanja“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

104517,74

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Regulisaće se ugovorom o izvođenju usluga

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG Vrbanja Kotor VarošANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Vrbanja Kotor Varoš

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa, izrada, izvoz i iznos ŠDS, čišćenje traktorskih vlaka u odjelu 117/1 PJ „Vrbanja“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

156583,47

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Regulisaće se ugovorom o izvođenju usluga

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG Vrbanja Kotor VarošANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Vrbanja Kotor Varoš

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa, izrada, izvoz i iznos ŠDS te čišćenje i izgradnja traktorskih vlaka u odjelu 75 PJ „Vrbanja“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19561,08

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Regulisaće se ugovorom o izvođenju usluga

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG Vrabanja Kotor Varoš

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: