Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.05.2016. 15:12

Nabavka usluga zanavljanja medicinskog materijala

Izvor: Akta.ba, 05.05.2016.

U skladu sa članom 88., a u vezi sa članom 53. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) ( u daljnjem tekstu tenderske dokumentacije: ZJN) , članom 3. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), utvrđuje se slijedeća:

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

za usluge zanavljanja medicinskog materijala

 

Evidencijski broj nabavke: Odluka o pokretanju konkurentskog postupka javne nabavke broj:01-29-2-267-2/16 od 04.05.2016.godine                                                 

                                           

1. OPŠTI PODACI

a) Naziv i adresa ugovornog organa: Federalna direkcija robnih rezervi, Mula Mustafe Bašeskije 6, Sarajevo

b) Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj ugovornog organa-IDB/JIB ugovornog organa: 4200018950000.

c) Telefon, fax, internet adresa ili adresu elektronske pošte gdje kandidati/ponuđači mogu tražiti informacije ili pojašnjenja vezano za tendersku dokumentaciju, odnosno postupak javne nabavke:

Telefon:033/207-911

Fax:033/210-138 

Internet adresa ili adresa elektronske pošte: info@fdrr.gov.ba

d) Ime osobe u ugovornom organu zadužene za kontakt: Miralem Dugalija

e) Redni broj nabavke u planu nabavki sa izabranim postupkom za dodjelu ugovora:

Predmetna nabavka predviđena je  pod rednim brojem 7. u  Planu nabavki za 2016.godinu broj: 02-29-2-142/16 od 09.03.2016.godine.

f) Vrsta ugovora o javnoj nabavci (usluge) sa procijenjenom vrijednosti javne nabavke: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, procjenjena vrijednost u iznosu od 49.000,00  KM bez uračunatog PDV-a.

g) Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi: 49.000,00 KM.

Zaključenje okvirnog sporazuma nije predviđeno.

 

2.  PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE:

Predmet nabavke: usluge zanavljanja medicinskog materijala u vlasništvu Federalne direkcije robnih rezervi(sterilizacija i prepakivanje), prema traženim uslovima/zahtjevima naznačenim u ovoj tenderskoj dokumentaciji.

JRJN oznaka predmeta nabavke: 33140000-3

JRJN naziv predmeta nabavke: usluge zanavljanja medicinskog materijala.

Predmet nabavke nije podijeljen na lotove.

Obrasci za cijenu su sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

Mjesto izvršenja usluge je: Bosna i Hercegovina.

 

3. USLOVI ZA UČEŠĆE:

3.1. Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, ponuđači treba da ispune uslove koje se odnose na:

a) Ličnu  sposobnost ponuđača, koja se može potvrditi dokazima iz člana 45. stav (2), a),b),c) i d) ZJN

b) pravo ponuđača na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke u skladu sa članom 46. ZJN

c) ekonomsku i finansijsku sposobnost ponuđača, koja se može potvrditi dokazima iz člana 47. stav (1), a) i c) ZJN.

d) opšti uslovi za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača, koji se mogu potvrditi dokazima iz člana 48.stav 7. ZJN.

e) tehnička i profesionalna sposobnost, koja se može potvrditi dokazom iz člana 50., tačka d) ZJN.

f) diskvalifikaciju po osnovu sukoba interesa ili korupcije u skladu sa članom 52. ZJN.

3.2. Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti izjave kojim potvrđuju da ispunjavaju uslove

tražene tačkom 3.1. i druge izjave tražene ovim Konkurentskim zahtjevom za dostavljanje ponuda i to:

a) U svrhu dokazivanja lične sposobnosti, ponuđač je dužan dostaviti izjavu potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog organa (organ uprave ili notar), u skladu sa formom koja je u prilogu ovog Konkurenstkog zahtjeva (Prilog broj 5.), kojom se dokazuje ispunjavanje uslova postavljenih u tački 3.1. pod a) ovog konkurentskog zahtjeva.

b) U svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne dijelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke u skladu sa članom 46. ZJN ponuđač je dužan dostaviti običnu kopiju aktuelnog Izvoda  iz sudskog registra.

c) U svrhu dokazivanja ekonomske i finansijske sposobnosti, ponuđač je dužan dostaviti izjavu potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog organa (organ uprave ili notar), u skladu sa formom koja je u prilogu ovog konkurentskog zahtjeva (Prilog broj 6.) i obične kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uslova postavljenih u tački 3.1. pod a) i c) ovog Konkurentskog zahtjeva.

d) U svrhu dokazivanja opštih uslova tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđač je dužan  dostaviti običnu kopiju aktuelnog Rješenja o upisu u registar veleprometnika lijekova i medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine.

e) U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđač je dužan  dostaviti izjavu potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog organa (organ uprave ili notar), u skladu sa formom koja je u prilogu ovog konkurentskog zahtjeva (Prilog broj 7.), kojom se dokazuje ispunjavanje uslova postavljenih u tački d) ovog konkurentskog zahtjeva.

f) U skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, Ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke.

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je u prilogu ovog Konkurentskog zahtjeva (Prilog br 8.).

g) Izjavu o prihvatanju općih i posebnih uslova tenderske dokumentacije (Prilog broj 9.) 

Ponuda ponuđača će biti odbačena ukoliko ponuđač uz ponudu ne dostavi izjave u skladu sa formom utvrđenom u prilozima br: 5,6,7,8 i 9.

Dostavljene izjave ne mogu biti starije od 20 dana od dana predaje ponude u ovom postupku javne nabavke.

Samo od onog ponuđača koji bude izabran kao najpovoljniji, Ugovorni organ će nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a prije

potpisivanja ugovora o javnoj nabavci, tražiti da u roku od pet dana dostavi slijedeće dokumente:

 

4. POTREBNI DOKAZI:

4.1. Za dokazivanje lične sposobnosti ponuđača - član 45. stav (2)  a), b), c) i d) i stav (3) pomenutog člana ZJN:

a) Uvjerenje nadležnog suda, kojim se dokazuje da kandidatu/ponuđaču nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji,  za  korupciju,prevaru, ili pranje novca;

b) Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan kanidat/ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

c) Uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d) Uvjerenja nadležnih institucija da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Za tačke c) i d) prihvata se i sporazum ponuđača sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektinih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

Dostavljeni dokazi iz člana 45. moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

4.2 Za dokazivanje sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti – član 46. stav (1) ZJN, ponuđač je dužan dostaviti Aktuelni izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena kopija – ne starija od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponuda),

4.3. Za dokazivanje ekonomske i finansijske sposobnosti – u smislu člana 47. stav (1), tačke a) i c) ZJN, ponuđač je dužan dostaviti:

- Potvrdu Centralne banke BiH o stanju transakcijskih računa ponuđača(original ili ovjerena kopija – ne starija od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponuda), kojom se dokazuje da transakcijski računi ponuđača nisu blokirani.

- običnu kopiju Bilans uspjeha za posljednje 2 (dvije) finansijske godine za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od 2 ( dvije) godine, kojom se dokazuje pozitivan finansijski rezultat, a za državne organe relevantan finansijski izvještaj

(račun prihoda i rashoda).

4.4. Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja opštih uslova tehničkih i profesionalnih sposobnosti u skladu sa  članom 48 stav 7. ZJN,  priložiti Rješenje o upisu u registar veleprometnika lijekova i medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija – ne starija od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponuda).

4.5. Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i  posebnu pismenu izjavu (član 52. ZJN) da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci- prilog broj 9.

 

5. PODACI O PONUDI:

Sadržaj ponude - Ponuda treba da sadrži:

a) Ime i sjedište ponuđača,

b) Popunjen obrazac za dostavljanje ponude -Prilog broj 1.,

c) Popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za cijenu ponude -Prilog broj 2.,

d) Potpisanu i ovjerenu specifikaciju za zanavljanje medic. materijala--Prilog broj 3.,

e) Popunjen, potpisan i ovjeren nacrt ugovora - Prilog broj 4.,

f) Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tač. a), b),c) i d),ZJN, Prilog broj 5.,

g) Vezano za član 46. ZJN  priložiti običnu kopiju aktuelnog Izvoda  iz sudskog registra,

h) Izjavu iz člana 47. stav (1) tačke a) i c),

i) Vezano za član 48. ZJN  priložiti običnu kopiju aktuelnog Rješenja o upisu u registar veleprometnika lijekova i medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine,

j) Izjavu iz člana 50., tačka d), ZJN, Prilog broj 6.

k) Izjavu iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama, Prilog broj 7.,

l) izjava o prihvatanju općih i posebnih uslova tenderske dokumentacije Prilog br 9.,

m) povjerljive informacije, Prilog broj 10.,

n) potpis podnosioca ponude ili ovlaštenog lica na osnovu punomoći koja u tom slučaju mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj kopiji,

o) ponuda mora biti ovjerena pečatom podnosioca ponude,

r) popis dokumenata uz ponudu koji čini sadržaj ponude.

 

Obrazac za dostavljanje ponude je sastavni dio tenderske dokumentacije u formi odgovarajućeg priloga. Obrazac za za dostavljanje ponude sadrži najmanje:

a) naziv i sjedište ugovornog organa,

b) naziv i sjedište ponuđača, adresa, IDB/JIB (ili jedinstvni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta privrednog subjekta, ako je primjenjivo), broj računa, navod o tome je li ponuđač u sistemu poreza na dodatnu vrijednost, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuđača, broj telefona, broj faksa,

c) predmet nabavke, 

d) cijenu ponude bez poreza na dodatnu vrijednost,

e) iznos poreza na dodatnu vrijednost,

f) cijenu ponude s porezom na dodatnu vrijednost,

g) rok važenja ponude,

h) datum i potpis ponuđača.

 

Ako ponuđač nije u sistemu poreza na dodatnu vrijednost, u obrascu za dostavljanje ponuda, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodatnu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodatnu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodatnu vrijednost ostavlja se prazno.

 

Način izrade ponude:

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude numerisane, izuzev štampane literature, brošura, kataloga i sl. (Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom).

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice.

Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Izuzetno od prethodnog stava, ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbijeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i ovoj tenderskoj dokumentaciji/TD.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ponude koje ne budu čvrsto uvezane, numerisane i parafirane biće odbačene kao neprihvatljive.

 

Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja u originalu, u zatvorenoj koverti, na adresu ugovornog otgana:

Federalna direkcija robnih rezervi

Mula Mustafe Bašeskije broj 6

71000 Sarajevo.

 

Na koverti sa ponudom mora biti naznačeno:

a) naziv i adresa ugovornog organa,

b) i adresa ponuđača, u lijevom gornjem uglu koverte,

c) naziv predmeta nabavke, odnosno naznaka: Ponuda za uslugu zanavljanja medicinskog materijala u vlasništvu Federalne direkcije robnih rezervi(sterilizacija i prepakivanje).

d) naznaka: NE OTVARATI DO 17.05.2016. godine do 10,30 sati.

Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Nije dopušteno dostavljenje alternativne ponude. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave više modaliteta ponude.

 

Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude:

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.

 

Način određivanja cijene ponude:

Ponuđač izražava cijenu ponude u konvertibilnim markama (KM).

Cijena ponude piše se brojevima i slovima. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

U cijenu ponude bez poreza na dodatnu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi.

 

Kriterij za dodjelu ugovora:

Kriterij za dodjelu ugovora, u skladu sa članom 64. ZJN je najniža cijena.

Ponuđač podnosi ponudu na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično prilažu se bez prijevoda.

 

Preferencijalni tretman domaćeg

Na osnovu Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg VM broj 213/14 od 18.12.2014. godine, Ugovorni organ je obavezan , u skladu sa članom 67. ZJN.

a) primjeniti cjenovni preferencijalni tretman isključivo u svrhu poređenja ponuda;

b) prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od: 15% za ugovore koji se dodjeljuju u 2015. i 2016. godini, 10% za ugovore koji se dodjeljuju od 2017. do 2018. godine, 5% za ugovore koji se dodjeljuju u 2019. godini.

c) Primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na zemlje potpisnice Aneksa I Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini - Konsolidarna verzija centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006.);

d) U svrhu ovog člana, domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koja su registrirana u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz  Bosne i Hercegovine, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine;

e) Svako korištenje preferencijalnog tretmana domaćeg mora biti navedeno u tenderskoj dokumentaciji kao i dokazi kojima ponuđači dokazuju da podliježu primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg;

f) Odredbe ovog člana prestaju važiti 01.01.2020. godine.

U svrhu dokazivanja primjene peferencijalnog tretmana domaćeg, obzirom da su usluge predmet javne nabavke, ponuđač  treba dostaviti Izjavu o zadovoljavanju uslova – da  najmanje 50 % radne snage  za izvršenje ugovora   čine rezidenti iz Bosne i Hercegovine. Ponuđač ovom izjavom potvrđuje da će dostaviti dokaz tj. Potvrdu Vanjskotrgovinske komore BIH ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuđač

Period važenja ponude je 90 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

 

Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda:

Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu:

Federalna direkcija robnih rezervi, Mula Mustafe Bašeskije 6, Sarajevo - „Komisija za javne nabavke“, najkasnije do 17.05.2016. godine do 10,15 sati.

 

Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda:

Ponude se otvaraju u prostorijama Federalne direkcije robnih rezervi na adresi Mula Mustafe Bašeskije 6, Sarajevo, dana 17.05.2016. godine u 10,30 sati u prisustvu ponuđača koji žele učestvovati.

Nacrt ugovora: Nacrt ugovora je  sastavni dio ove tenderske dokumentacije-Prilog br. 4.

 

6. OSTALI PODACI:

Rok za donošenje odluke o izboru:

U skladu sa članom 70. stav (1) ZJN ugovorni organ donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka nabavke u roku koji je određen u tenderskoj dokumentaciji kao rok važenja ponude, a najkasnije u roku od sedam dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom periodu roka važenja ponuda, u skladu s članom 60. stav (2) ZJN.

Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, ugovorni organ će po prijemu zahtjeva ponuđača, a najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu, uključujući dokumente podnesene u skladu s članom 45. stav (2) Zakona, kao i pojašnjenja originalnih dokumenata u skladu s članom 68. stav (3) Zakona, sa izuzetkom informacija ponuđača označenih kao povjerljive.

 

Naziv i adresa žalbenog organa kojem se izjavljuje žalba i rok u kojem se izjavljuje:

Žalbu može podnijeti svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja Ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda Zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a u skladu sa članom 99. Zakona.

 Ugovorni organ dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja žalbe utvrditi blagovremenost, dopuštenost i da li je žalba izjavljena od ovlaštenog lica. Ako ugovorni organ utvrdi da je žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlaštenog lica, odbacit će je zaključkom. Protiv ovog zaključka žalilac ima mogućnost podnošenja žalbe Uredu za razmatranje žalbe (u daljem tekstu: URŽ) i to u roku od 10 (deset) dana od dana prijema zaključka.

Ako je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica, ugovorni organ, razmatrajući žalbu, može utvrditi da je ona djelimično ili u cijelosti osnovana i svojim rješenjem ispraviti radnju, preduzeti činjenje ili može postojeću odluku ili rješenje staviti van snage i zamijeniti je drugom odlukom ili rješenjem, ili poništiti postupak javne nabavke, te o tome obavijestiti učesnike u postupku javne nabavke na način određen Zakonom, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema žalbe. Protiv ovog rješenja ugovornog organa, može se izjaviti žalba URŽ-u, putem ugovornog organa, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema rješenja.

Ako ugovorni organ postupajući po žalbi utvrdi da je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica, ali je neosnovana, dužan je u roku od 5 (pet) dana od datuma zaprimanja žalbu proslijediti URŽ-u, sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, kao i kompletnom dokumentacijom u vezi s postupkom protiv kojeg je izjavljena žalba.

 

Rokovi izjavljivanja žalbe ugovornom organu su definisani u članu 101. ZJN.

Žalilac je obavezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u skladu sa članom 108. Zakona.

Ostali podaci koji su bitni, a vezani su za predmet nabavke i vrstu izabranog postupka javne nabavke:

 

Povjerljive informacije

Ponuđači moraju napraviti spisak informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim (popunjen po šemi koja se nalazi u Prilogu broj ove tenderske dokumentacije ). Ukoliko ponuđači određene  informacije/podatke iz ponude označavaju povjerljivim, odnosno poslovnom tajnom, dužni su da u ponudi navedu i pravni osnov na temelju kojeg su ti podaci tajni i povjerljivi.

U slučaju paušalnog navođenja u ponudi da se neki podatak/informacija smatra povjerljivim/tajnim, bez naznačavanja pravnog osnova na temelju kojeg su ti podaci povjerljivi i tajni, neće obavezivati ugovorni organ da iste smatra takvima.

 

Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati:

a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad, od koje zavisi poređenje s tehničkom specifikacijom i ocjena da li je određeni ponuđač ponudio robu, usluge ili rad u skladu s tehničkom specifikacijom;

c) potvrde, uvjerenja od kojih zavisi kvalifikacija vezana za ličnu situaciju kandidata/ ponuđača.

Ako ponuđač kao povjerljive označi podatke koji, prema odredbama prethodnog stava, ne mogu biti proglašeni povjerljivim podacima, oni se neće smatrati povjerljivim.

Ugovorni organ može napraviti izmjene i dopune tenderske dokumentacije pod uslovom da se one dostave zainteresovanim ponuđačima istog dana, a najkasnije 5 dana prije isteka utvrđenog roka za prijem ponuda.U slučaju da takve izmjene podrazumjevaju suštinsku promjenu predmeta nabavke, ugovorni organ produžit će rok za prijem ponuda u zavisnosti od složenosti predmeta nabavke. Rok za produženje ne može biti kraći od 7 dana.

Nakon javnog otvaranja ponuda nijedna informacija u vezi sa ispitivanjem, pojašnjenjem ili ocjenom ponuda ne smije se otkrivati nijednom učesniku u postupku ili trećem licu prije nego što se odluka o rezultatu postupka ne saopći učesnicima u postupku.

Učesnici u postupku javne nabavke ni na koji način ne smiju neovlašteno prisvajati, koristiti za vlastite potrebe niti proslijediti trećim licima podatke, rješenja ili dokumentaciju (informacije, planove, crteže, nacrte, modele, uzorke, kompjuterske programe i dr.) koji su im stavljeni na raspolaganje ili do kojih su došli na bilo koji način u toku postupka javne nabavke.

 

Neprirodno niska ponuđena cijena

Ako ugovorni organ ocijeni da je ponuđena cijena neprirodno niska, pismeno će od ponuđača zahtijevati da obrazloži ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ugovornom organu ne ponudi osnovano obrazloženje, koje može, između ostalog, sadržavati i poređenje s cijenama na tržuštu, ugovorni organ odbacit će ponudu.

Objašnjenje ponuđača sastavni je dio zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

 

Preuzimanje tenderske dokumentacije :

Ugovorni organ, ponuđačima će tendersku dokumentaciju učiniti dostupnom na jedan od slijedećih načina:

a) lično preuzimanje u prostorijama ugovornog organa uz zahtjev za preuzimanje TD

b) na pismeni zahtjev ponuđača -poštom-

c) zajedno sa pozivom za dostavu ponuda;

 

Pojašnjenja tenderske dokumentacije

Zainteresirani ponuđači mogu, u pisanoj formi, tražiti od ugovornog organa pojašnjenja tenderske dokumentacije blagovremeno.

Ugovorni organ dužan je odgovoriti u pisanoj formi, a odgovor sa pojašnjenjem dostavlja svim ponuđačima koji su otkupili tendersku dokumentaciju ili za koje ima saznanja da su je preuzeli na jedan od načina iz člana 55. Zakona, u roku od tri dana, a najkasnije pet dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Ako odgovor ugovornog organa dovodi do izmjena tenderske dokumentacije i te izmjene od ponuđača zahtijevaju da izvrše znatne izmjene i/ili da prilagode njihove ponude, ugovorni organ dužan je produžiti rok za podnošenje ponuda najmanje za sedam dana.

Ugovorni organ ne može učiniti dostupnom tendersku dokumentaciju niti jednom ponuđaču prije objave obavještenja o nabavci.

 

Slijedeći prilozi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

Prilog 1- Obrazac za dostavljanje ponude,

Prilog 2- Obrazac za cijenu ponude,

Prilog broj 3- Specifikacija za zanavljanje medicinskog materijala,

Prilog broj 4- Nacrt ugovora,

Prilog broj 5- Pismena izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Stav (1) tačka a), b), c) i d) ZJN,

Prilog broj 6- Pismena Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1) tačaka a) i c) ZJN,

Prilog broj 7- Pismena Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 50. tačka d) ( tehnička i

profesionalna sposobnost u postupku nabavke usluga) ZJN,

Prilog broj 8- Pismena izjava iz člana 52. ZJN,

Prilog broj 9- Pismena izjava o prihvatanju općih i posebnih uslova tenderske dokumentacije

Prilog broj 10- povjerljive informacije.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Ponuđač može uložiti žalbu ugovornom organu na tendersku dokumentaciju najkasnije 10 dana od dana preuzimanja tenderske dokumentacije.

 

 D I R E K T O R

Tončo Bavrka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: