Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.05.2016. 12:42

Nabavka usluga hotelskog smještaja

Izvor: Akta.ba, 13.05.2016.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

PRUŽANJE USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA

PR 04-5/16

 

Na osnovu Člana 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i odredaba Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", br. 104/14), u ime KJKP „Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo pozivamo Vas da dostavite ponudu za nabavku usluga - pružanje usluga hotelskog smještaja. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH» br. 39/14, 103/14, 104/14 i 20/15), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa ovim Zakonom i ovim pozivom.

 

Ovaj poziv objavljen je na vveh stranici ugovornog organa dana 13.05.2016. godine.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa ovim postupkom, ovlaštena da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima, je:

Maja Erović

Tel. :      ++387 33 65 73 23

Fax:       ++387 33 71 45 70

 

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i ponuđača će se voditi u pisanoj formi i putem fax-a: 00 387 33 714 570 ilš e-mail~a: edinpribisic.topIane@bih.net.ba

U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama, nema privrednih subjekata koji ne mogu učestvovati u ovom postupku javne nabavke.

 

1. Predmet nabavke

1.1. Predmet javne nabavke je pružanje usluga hotelskog smještaja, u skladu sa ovim pozivom za dostavljanje ponuda  PR 04-5/16.

JRJN oznaka: 55000000-0

Redni broj nabavke u Planu nabavki za 2016. godinu je stavka II tačka 79.

1.2 Uslovi plaćanja: u roku od 7 dana od dana prijema predračuna.

1.3 Rok izvršenja usluge: u periodu od 25.05.2016. do 28.05.2016. godine.

1.4 Način izvršenja: faktura.

1.5 opcija ponude: 30 dana.

 

2.Uslovi za učešće i potrebni dokazi

2.1. Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, ponuđači moraju: 

> biti registrovani i ovlašteni za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke, u skladu sa Članom 46. Zakona,

2.2. Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene tačkom 2.1 konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda i. to:

> u svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač mora dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan ili da obezbjedi posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njegovo pravo da obavljaja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.

2.3. U skladu sa članom 45. stav (5) Zakona, ugovorni organ može odbiti ponudu i ukoliko utvrdi da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine.

 

3. Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani najednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

4. Priprema, dostavljanje i otvaranje ponuda

4.1. Ponuda se pripremaju i podnose u skladu sa ovim pozivom i dokumentacijom za predmetnu nabavku, u prilogu. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke,

4.2. Ponuđač podnosi ponudu putem e-mail: edinpribisic.toplane@bih.net.ba  ili na fax: 033/714 - 570 najkasnije do utorka 17.05.2016. godine do 12:00 sati.

4.3. Ugovorni organ će nakon isteka roka za prijem ponude/a izvršiti otvaranje i analizu istih i obavijestit će ponuđača/e o ishodnu postupka nabavke.

4.4. Ugovorni organ će cijeneći predmet nabavke i podnesenu ponudu cijeniti potrebu provođenja pregovora.

4.5. Postupak nabavke će biti proveden u skladu sa odredbama podzakonskog akta koji regulise pitanje nabavki sa posebnim režimom.

4.6. Pravna zaštita u postupku nabavke će biti primjenjena shodno odredbi člana 101. stav 4. Zakona.

 

5. Informacije o zaštiti prava ponuđača

U slučaju daje ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

 

6. Sadržaj ponude

Ponuđači su obavezni uz ponudu dostaviti slijedeću dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene pozivom za dostavu ponuda:

a) Popunjen Obrazac za dostavljanje ponuda, koji je dat uz poziv za dostavljanje ponude (Aneks 1);

b) Popunjen Obrazac za cijenu ponude (Aneks 2).

c) Dokaz o registraciji.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: