Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.05.2016. 08:52

(poništenje poziva) Nabavka usluga ispitivanja, održavanja i servisiranja sistema vatrodojave, opreme i uređaja iz oblasti zaštite od požara - lot 2

Izvor: Akta.ba, 18.05.2016.

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Broj: 01-16-11-803-45/16

Datum:-16.05.2016

Na osnovu člana 69. stav [2] tačka a), člana 70. st. [1], (4] i [6] Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14], člana 10. stav (5] i (7) Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove nstitucija BiH broj: 01-02-1-2093¬20/13 od 28.04.2014. godine, Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutranjoj organizaciji SZZP broj: 01-02-1-2093-34/13 od 24.09.2014. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija BiH broj: 01-02-1-2093-59/13 od 05.08.2015, godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija BiH broj: 01-02-1-2093-75/13 od 17.03.2016. godine, na Preporuku Komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke usluga ispitivanja, održavanja i servisiranja sistema vatrodojave, opreme i uređaja iz oblasti zaštite od požara, LOT 2 - Nabavka usluga ispitivanja, održavanja i servisiranja vatrodojavnog sistema NOT1FIER, stabilnih sistema za gašenje požara FM 200, Šprinkler uređaja i stabilnih sistema za gašenje požara SIMENS, direktor Službe uz saglasnost oba zamjenika direktora donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluga ispitivanja, održavanja i servisiranja sistema vatrodojave, opreme i uređaja iz oblasti zaštite od požara, LOT 2 - Nabavka usluga ispitivanja, održavanja i servisiranja vatrodojavnog sistema NOTIF1ER, stabilnih sistema za gašenje požara FM 200, šprinkler uređaja i stabilnih sistema za gašenje požara SIMENS iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku u skladu sa Članom 69. stav (2) tačka a] Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14],

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje odsjek za finansijsko-materijalne poslove i odsjek za unutrašnje osiguranje Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Službe, www.szzp.gov.ba.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 01-16-11-803-4/16 od 22.04.2016. godine. Javna nabavka je provedena putem postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke za LOT 2 iznosi cca. 7.173,15 KM bez PDV-a. Obavijest o nabavci broj 618-7-2-43-3-47/16 poslana je i objavljena dana 22.04.2016. godine na Portalu javnih nabavki.

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima: "PROVING" d.o.o. Sarajevo, „GRANULO-RE" d.o.o. Sarajevo, „VATR0S1STEM1" d.o.o. Sarajevo, ,,NEW SANATRON" inženjering d.o.o. Novi Grad, "ARCUS" d.o.o. Sarajevo, INPROZ "Institut za zaštitu i projektovanje" d.o.o.Tuzla, „UNILAB" d.o.o. Sarajevo, INZIO "Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje" d.d. Tuzla, „MAHER" d.o.o. Sarajevo, »MIDDLE POINT ELECTRONICS« d.o.o. Sarajevo, „INZA" d.o.o. Sarajevo i "Alpha - Security" d.o.o. Banja Luka.

Komisija za javne nabavke (u daljem tekstu: Komisija) imenovana je Rješenjem [broj 01¬16-11-353/16 od 28.01.2016. godine). Komisija je dana 16.05.2016. godine, dostavila zapisnik i preporuku o poništenju javne nabavke usluga ispitivanja, održavanja i servisiranja sistema vatrodojave, opreme i uređaja iz oblasti zaštite od požara, LOT 2 - Nabavka usluga ispitivanja, održavanja i servisiranja vatrodojavnog sistema NOTIFIER, stabilnih sistema za gašenje požara FM 200, šprinkler uređaja i stabilnih sistema za gašenje požara SIMENS.

Komisija je sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je konstatovano da do utvrđenog krajnjeg roka za dostavu ponuda nije dostavljena nijedna ponuda.

Nadalje, u postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke. U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Naime, u postupku predmetne nabavke nesumnjivo je utvrđeno da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, čime su se stekli zakonski uslovi za poništenje postupka javne nabavke.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), a iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

Dostaviti:

1. Odsjeku za finansijsko-materijalne poslove

2. Odsjeku za unutrašnje osiguranje

3. a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: