Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.05.2016. 09:06

Nabavka usluga smještaja

Izvor: Akta.ba, 20.05.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA   

Broj: 13.02/404 1030/16 Datum: 19.05.2016. godine

PREDMET: Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluge smještaja

 

Poštovani,

U ime Ministarstva saobraćaja i veza, pozivam vas da dostavite ponudu za nabavku smještaja. Procedura javne nabavke obaviće se u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 104/14). Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od lica koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime Ministarstva saobraćaja i veza sa ponuđačima: Biljane Vrhovactel. 051 339 386, e-mail adresa: b.vrhovac@msv.vladars.net

 

1.            Predmet nabavke

1.1          Predmet javne nabavke je nabavka usluga smještaja - noćenja sa doručkom, 24.05.2016. godine, CPVkod 55270000-3.

1.2          Mjesto pružanja usluge: Teslić - Banja Vrućica.

1.3          Kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

2.            Uslovi za učešće i potrebni dokazi

2.1          Da hotel pruža usluge smještaja u jednokrevetnoj sobi sa toplom vodom i grijanjem.

2.2          U ponudu mora biti uključena boravišna taksa i osiguranje.

2.3          Pisana izjava da ispunjava uslove iz tačke 2.1.

 

3.            Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda, svi dokumenti koji se dostavljaju uz ponudu kao i prepiska između Ministarstva i dobavljača moraju biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

4.            Priprema ponuda

4.1 Ponuđač snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponuda. Ugovorni organ ne snosi bilo koje troškove nastale u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude.

4.2          Ponude se dostavljaju na adresu: Ministarstvo saobraćaja i veza, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka.

4.3          Svi eventualni popusti biće naznačeni u ponudi i činiće sastavni dio ponude.

4.4          Dobavljači mogu izmjeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavu ponuda.

5.            Način dostave ponuda

Ponude se mogu dostaviti putem pošte, faksa ili elektronski.

 

6.            Rok za dostavu ponuda

Rok za dostavu ponuda po ovom konkurentskom zahtjevu ističe 23.05.2016. godine u 15,00 časova. Sve ponude koje budu dostavljene direktno ili pristignu putem pošte nakon navedenog roka, biće vraćene ne otvorene ponuđaču.

 

7.            Kriterij za dodjelu ugovora i cijena

Ugovor će se dodjeliti dobavljaču po osnovu kriterija «najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude». Dobavljači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

Cijena mora biti izražena u konvertibilnim markama.

 

8.            Informacije za dobavljače o pravu na žalbu

Ukoliko dobavljač smatra da je Ministarstvo saobraćaja i veza u toku postupka za dodjelu ugovora povrijedilo odredbe Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo na ulaganje žalbe ugovornom organu, u pismenoj formi i to nanačin i u rokovima propisanim članom 99. I 101. Zakona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: