Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.05.2016. 14:06

Nabavka usluga komunalne djelatnosti prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada

Izvor: Akta.ba, 20.05.2016.

Na osnovu člana 4. Odluke o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada (''Službeni glasnik Grada Bijeljina'', broj: 5/13, 22/13, 5/14 i 19/15) i člana 62. Statuta Grada Bijeljina ("Službeni glasnik Grada Bijeljina", broj: 8/13, 27/13) Gradonačelnik Grada Bijeljine r a s p i s u j e

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje pismenih ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

za obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada

 

I

 

Predmet javnog poziva je prikupljanje pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada iz stambenih, poslovnih i drugih objekata u ljetnom i zimskom periodu u zoni II člana 3. Odluke o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada.

Odvoz i deponovanje komunalnog otpada vrši se na regionalnoj sanitarnoj deponiji "Brijesnici" u Bijeljini.

Zona II obuhvata prostor: Popovi, Dvorovi, Novi Dvorovi, Dijelovi, Novo Selo, Slobomir, Kriva Bara, Gornji Brodac, Donji Brodac, Velino Selo, Balatun, Trnjaci, Međaši, Dazdarevo i Triješnica.

Tabela 1. Spisak naseljenih mjesta

Teritorija

Broj popisanih ica

Broj domaćinstava

Broj stanova

Broj privrednih društava

Popovi

1314

412

551

17

Dvorovi

5178

1527

1903

76

Dijelovi

705

218

285

3

Novo Selo

1229

384

419

1

Slobomir

0

0

0

1

Kriva Bara

366

111

143

1

Gornji Brodac

810

264

376

1

Donji Brodac

729

229

333

3

Velino Selo

370

131

231

2

Balatun

1351

426

562

11

Trnjaci

1131

313

449

10

Međaši

917

305

495

6

Dazdarevo

536

149

179

5

Triješnica

576

178

225

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Obaveza pružaoca usluga je da vrši odvoz komunalnog otpada sa svih mjesnih grobalja, sportskih terena, kancelarija MZ-a i od svih registrovanih korisnika socijalne pomoći iz zone 2, bez naknade.

Cijena odvoza iz stava 1. uračunata je u cijenu odvoza komunalnog otpada po svakom domaćinstvu.

 

III

Javiti se mogu sva privredna društva koja ispunjavaju sve uslove predviđene javnim pozivom.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, potpisana od ovlašćene osobe ponuđača, ovjerena pečatom, te se u istoj obavezno navodi:

-  Pun naziv i JIB ponuđača,

- Ponuđeni mjesečni iznos za obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada po domaćinstvu i po određenim vrstama djelatnosti.

 

Obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada po domaćinstvu i po određenim vrstama djelatnosti prikazan je u sljedećim tabelama:

 

Tabela 2. Odvoz komunalnog otpada iz stambenih objekata koji se odvozi jednom sedmično

Red.

broj

Odvoz komunalnog otpada iz stambenih objekata

1

odvoz komunalnog otpada po domaćinstvu

2

odvoz komunalnog otpada sa odvozom pepela u toku zvanične grejne sezone po domaćinstvu

3

odvoz komunalnog otpada za korisnike koji povremeno koriste usluge odvoza po domaćinstvu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Odvoz komunalnog otpada od privrednih subjekata koji se odvozi jednom sedmično

Red.

broj

Odvoz komunalnog otpada za korisnike po određenoj vrsti djelatnosti

 

1

ćevabdžinice, buregdžinice, frizerski saloni, kozmetički saloni, manje prodavnice mješovite robe, apoteke, poljoprivredne apoteke, ljekarske ordinacije, stomatološke ordinacije, veterinarske ambulante, kladionice, kockarnice, autoperionice, brza hrana, prodavnice boja i lakova, cvjećare, fitnes centri, kafići, poslastičarnice, mesnice, ribarnice, pekare, picerije, saloni namještaja, stovarišta, banke, vulkanizeri i slično.

2

restorani, disko klubovi, moteli, hoteli, mega marketi, benzinske pumpe i slično.

3

zanatske radnje (zlatare, fotografi, optičari, autoelektričari, autolimari, automehaničari, limari, sjadžije, krojačke, obućarske i stolarske radnje, kamenorezci, RTV servisi, knjižare, butici, parfimerije, kiosci, saloni zabavnih igara, obdaništa i slično..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Odvoz komunalnog otpada po jedinici mjere

Red.

broj

Odvoz komunalnog otpada po jedinici mjere

1

Po jednom kontejneru zapremine 1,1m3

2

Po jednom kontejneru zapremine 5,0m3

 

 

 

 

 

 

 

IV

Ponuđači su obavezni uz pisanu ponudu priložiti sljedeću dokumentaciju:

- original ili ovjerenu kopiju rješenja o upisu u odgovarajući registar kojim dokazuje da je registrovan za obavljanje komunalne djelatnosti,

- rješenje-dozvola za upravljanje otpadom za djelatnosti prikupljanja i transporta komunalnog otpada izdatog od nadležnog Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju,

- listu opreme u stalnom vlasništvu i to: dva specijalna vozila za odvoz komunalnog otpada zajedničke ukupne nosivosti 15 t (smećar) i ovjerena fotokopija saobraćajne dozvole za vozila

- spisak stalno zaposlenih radnika ovjeren od strane poreske uprave RS sa datumom izdavanja ne starijim od tri mjeseca računajući od dana predaje ponude i to: dva vozača i četiri poslužioca vozila,

- ovjerenu pisanu izjavu kojom ponuđač pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da nema dugovanja prema Gradu Bijeljina i privrednim društvima u većinskom vlasništvu Grada Bijeljina po bilo kom osnovu,

- potvrda o solventnosti, kojom se dokazuje da ponuđač nije imao blokiran račun u posljednih šest mjeseci od objave poziva,

- potvrda Poreske uprave o ispunjenoj obavezi plaćanja poreza i doprinosa,

- izvod iz sudskog registra da pravno lice nije proglašeno krivim, pravosnažnom sudskom odlukom, za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od 5(pet) godina prije dostavljanja ponude ili ako ovo nije moguće ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH, u svrhu dokazivanja da nije proglašen krivim, pravosnažnom sudskom odlukom, za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od 5(pet) godina prije dostavljanja ponude (dokaz od krivičnog i prekršajnog odjeljenja suda).

Navedeno dokazi prilažu se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, s tim da isti ne smiju biti stariji od 90 dana računajući od dana podnošenja ponude.

Navedena dokumentacija je eliminatorna.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršit će se na vremenski period od 5 godina.           

 

V

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj koverti na adresu Grad Bijeljina, Trg Kralja Petra I Karađorđevića br.1, 76000 Bijeljina, Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine sa naznakom "Javni poziv za obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada" - ne otvaraj, sa nazivom i adresom ponuđača.

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem pisarnice Grada Bijeljine.

Ponude bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Bijeljine najkasnije do 06.06.2016. godine, do 13:00 časova.

Ponude koje nisu stigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuđaču neotvorene.

Nepotpune ponude neće se prihvatiti. Alternativne ponude nisu dozvoljene.

 

VI

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniži ponuđeni mjesečni iznos za obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada po domaćinstvu i po odvozu komunalnog otpada od privrednih subjekata, uz ispunjavanje uslova propisanih u javnom pozivu.

Redni broj

Kriterijum koji se boduje

Maksimalan broj bodova

1.

Cijena odvoza komunalnog otpada po domaćinstvu

65

2.

Cijena odvoza komunalnog otpada po domaćinstvu sa odvozom pepela u toku zvanične grejne sezone

5

3.

Cijena odvoza komunalnog otpada po domaćinstvu za korisnike koji povremeno koriste usluge odvoza

5

4.

Cijena odvoza komunalnog otpada za korisnike iz tačke 1. tabele 3.

5

5.

Cijena odvoza komunalnog otpada za korisnike iz tačke 2. tabele 3.

5

6.

Cijena odvoza komunalnog otpada za korisnike iz tačke 3. tabele 3.

5

7.

Cijena odvoza komunalnog otpada po jednom kontejneru (1,1m3)

5

8.

Cijena odvoza komunalnog otpada po jednom kontejneru (5,0m3)

5

UKUPNO MOGUĆIH KONAČNIH BODOVA

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodovanje se vrši u skladu sa formulama koje su date u obrazcu za dostavljanje ponude, koji se može preuzeti svaki radni dan od 8:00 do 16:00 časova u Odjeljenju za stambeo-komunalne poslove i zaštitu životne sredine ili se može preuzeti sa veb stranice Grada Bijeljina.

U slučaju da dva ili više ponuđača imaju isti broj bodova povoljniji je ponuđač čija je ponuda prije zaprimljena u Pisarnici Grada Bijeljine.

 

VII

Otvaranje ponuda će se obaviti javno dana 06.06.2016. godine, u 13:30 časova, u prostorijama Gradske uprave Grada Bijeljine.

Otvaranju ponuda mogu pristupiti ovlaštene ili opunomoćene osobe, uz dostavu ovjerene punomoći ili ovlašćenja.

Grad Bijeljina zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, bez obzira na ponuđene uslove.

 

VIII

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donijeće Gradonačelnik u roku od 30 dana od otvaranja ponuda, te će ista biti dostavljena svim ponuđačima pisanim putem u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja iste.

Na Odluku o izboru nezadovoljni ponuđač ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana dostave iste, koji podnosi Gradonačelniku.

U povodu preispitivanja odluke Gradonačelnik može odlukom odbaciti, izmijeniti ili uloženi prigovor odbiti kao neosnovan.

Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.

 

IX

Odabrani ponuđač dužan je potpisati ugovor o zakupu u roku od 30 dana računajući od dana dostave poziva za zaključenje ugovora.

 

X

Ovaj javni poziv će se objaviti u Službenom glasniku Grada Bijeljina, lokalnom listu „Semberske novine“, dnevnom listu „Nezavisne novine“, Oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Bijeljina i veb stranici Grada Bijeljina.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Bijeljini, Adresa Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1, ili na telefon 055/233-174.

 

 

GRADONAČELNIK

Mićo Mićić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: