Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.05.2016. 13:30

Nabavka usluga kvalitativnog i kvantitativnog prihvatanja, skladištenja i zanavljanja merkantilne pšenice za ljudsku ishranu, rod 2016.godina-Općina Orašje

Izvor: Akta.ba, 20.05.2016.

Broj: 02-29-4-295-2/16

Datum, 20.05.2016.

 

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga iz Aneksa ll.dio B Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na nabavku usluge kvalitativnog i kvantitativnog prihvatanja, skladištenja i zanavljanja merkantilne pšenice za ljudsku ishranu, rod 2016. godina, u količini od 3.600 tona.

 

Poštovani,

U ime Federalne direkcije robnih rezervi, kao ugovornog organa, pozivamo vas da dostavite ponudu za nabavku usluge kvalitativnog i kvantitativnog prihvatanja, skladištenja i zanavljanja merkantilne pšenice za ljudsku ishranu, rod 2016. godina, u količini od 3.600 tona, koja je u rasutom stanju - Rifuza.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SI.glasnik BiH" broj 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SI.glasnik BiH" br. 104/14).

 

OPŠTI PODACI

Federalna direkcija robnih rezervi, ul. Mula Mustafe Bašeskije broj 6, Sarajevo,

ID broj :4200018950000

Tel. 033/207 911

Fax 033/210 138

e-mail: info@fdrr.gov.ba

Kontakt osoba: Alojz Jozinović

 

Predmet nabavke su usluge kvalitativnog i kvantitativnog prihvatanja, skladištenja i zanavljanja merkantilne pšenice za ljudsku ishranu, rod 2016. godina, u količini od 3.600 tona.

JRJN 63120000-6 usluge skladištenja i čuvanja.

Predmetna nabavka je sadržana u Planu nabavki Federalne direkcije robnih rezervi broj :02-29-2-142/16 od 09.03.2016. godine, pod rednim brojem 12.

Tehnička specifikacija za izvršenje predmetne usluge je sastavni dio ovog poziva.

Period na koji se zaključuje ugovor je 5 (pet) mjeseci (od dana zaključenja ugovora).

Kriteriji za izbor ponude, u skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama je najniža cijena.

Mjesto izvršenja usluge je općina Orašje.

 

Uslovi i zahtjevi koje ponuđač treba ispuniti:

1. U skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama, ponuda ili zahtjev za učešće će se odbaciti ako:

a) je kandidatu/ponuđaču izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru, ili pranje novca;

b) je ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u BiH ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

d) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan.

 

Potrebni dokazi o ispunjavanja navedenih uslova iz člana 45 ZJN:

a) Uvjerenje nadležnog suda, kojim se dokazuje da kandidatu/ponuđaču nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju,prevaru, ili pranje novca;

b) Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan kanidat/ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

c) Uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje daje kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d) Uvjerenja nadležnih institucija daje kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Za tačke c) i d) prihvata se i sporazum ponuđača sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektinih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

 

2. U skladu sa članom 46. ZJN BiH, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači su obavezni dostaviti:

- Aktuelni izvod iz sudskog registra.

Dostavljeni dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne može biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

 

3. U skladu sa članom 47. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama ponuđači su obavezni dostaviti:

- Potvrda Centralne banke BiH o stanju transakcijskih računa ponuđača kojom se dokazuje da transakcijski računi ponuđača nisu blokirani.

Dostavljeni dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne može biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

- Bilans uspjeha za posljednje 2 (dvije) finansijske godine za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od 2 (dvije) godine, kojom se dokazuje pozitivan fmansijski rezultat, a za državne organe relevantan fmansijski izvještaj ( račun prihoda i rashoda).

Dostavljeni dokaz može biti obična kopija originala.

 

4. Opšti uslovi za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača -član 48. stav 7. ZJN.

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja opštih uslova tehničkih i profesionalnih sposobnosti u skladu sa članom 48 stav 7 ZJN priložiti:

Orginal ili ovjerenu kopiju (ne stariju od tri mjeseca), relevantnog Rješenja ili Uvjerenja o ispunjavanju tehničkih uslova za skladištenje predmetne robe, izdatog od mjerodavnog organa.

 

5. Tehnička i profesionalna sposobnost, član 50 ZJN

Ponuđač je u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, član 50 ZJN pod d) i e) dužan dostaviti popunjene, potpisane i ovjerene, te i kod nadležnog organa ovjerene slijedeće izjave, koje ne smiju biti starije od 10 dana od datuma dostavljanja ponuda:

izjavu pružaoca usluga da nema manje od pet zaposlenih. -Prilog broj 5. izjavu o tehničkoj opremljenosti, osposobljenosti, ukupnim slobodnim (nepopunjenim) kapacitetima, te mjerama kojima raspolaže za izvšenje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta iz koje je vidljivo da pružalac usluga raspolaže kapacitetima za skladištenje predmetne količine robe. - Prilog broj 6.

 

6. U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci, potpisanu i ovjerenu, te i kod kod nadležnog organa ovjerenu, koja ne smije biti starija od 10 dana od datuma dostavljanja ponuda. - Prilog broj 7.

 

Validnost ponude: 60 dana od dana isteka roka za podnošenje ponude.

Uz ponudu, pored priloga navedenih u Pozivu za dostavljanje ponuda, ponuđač prilaže:

1. Obrazac za ponudu, popunjen, potpisan i ovjeren - Prilog broj 1.

2. Obrazac za cijenu ponude, popunjen, potpisan i ovjeren - Prilog broj 2.

3. Specifikaciju za predmetnu uslugu, potpisanu i ovjerenu - Prilog broj 3.

4. Nacrt ugovora popunjen, potpisan i ovjeren - Prilog broj 4.

 

Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. Ponude se dostavljaju na sljedeću adresu:

Federalna direkcija robnih rezervi, ul. Mula Mustafe Bašeskije broj 6, Sarajevo.

 

Ponuda

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.

Ponuda mora biti čvrsto uvezana na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom).

Sve stranice ponude moraju biti numerirane (izuzev dokaza o garanciji za ozbiljnost ponude, te štampane literature, brošura, kataloga i si.) i označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice.

Ponuda treba biti odštampane ili napisane neizbrisivom tintom.

Ponuđač dostavlja ponudu u originalu u neprovidnoj koverti, sa imenom, adresom, pečatom i potpisom dobavljača, na kojoj će stajati:

„Ponuda za uslugu kvalitativnog i kvantitativnog prihvatanja, skladištenja i zanavljanja merkantilne pšenice za ljudsku ishranu, rod 2016. godina, u količini od 3.600 tona. ne otvarati".

 

6. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda ističe 03.06.2016.godine do 11,00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

 

7. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda obavit će se dana 07.06.2016.godine u 10,000 sati, u prostorijama Federalne direkcije robnih rezervi.

 

Direktor

Tončo Bavrka

 

Tenderska_psenica_3600t_Orasje.pdf

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: