Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.05.2016. 09:31

Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na objektu Nova kotlovnica kapaciteta 75t/č u krugu Rafinerije nafte Brod ad

Izvor: Akta.ba, 23.05.2016.

Broj:4300-16

Banja Luka, 20.05.2016.

 

JAVNI POZIV (TENDER) ZA USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA

NA OBJEKTU „NOVA KOTLOVNICA KAPACITETA 75t/č U RAFINERIJI NAFTE BROD

 

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka vas poziva da u ime, za račun i potrebe „Rafinerije nafte Brod" a.d. Brod, dostavite ponudu za izvođenje usluga iz predmeta ovog Javnog poziva.

I Predmet

Predmet JAVNOG POZIVA je prikupljanje pisanih ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na objektu „Nova kotlovnica kapaciteta 75t/č u krugu Rafinerije nafte Brod ad, u skladu sa niže navedenim dokumentima i zahtjevima, a koje dostavljamo u prilogu i koji čine sastavni dio ovog Javnog poziva:

1. Građevinska dozvola (uvid u istu može se obezbjediti u Raflneriji nafte Brod ad, po zahtjevu)

2. Vrste radova nadzornog organa

3. Funkcije nadzora

II Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju svi ponuđači, koji su registrovani i ispunjavaju uslove za obavljanje djelatnosti iz predmeta Tendera.

III Sadržaj ponude:

Ponudu treba izraditi u dva dijela i to:

1. Komercijalni uslovi

2. Kvalifikacioni uslovi

1) - Komercijalni uslovi (komercijalni dio ponude):

1) Ukupna vrijednost ponude za cjelokupan period izvođenja nadzora nad radovima izražena u valuti KM

2) Vrijednost dodatnog radnog dana angažovanja na poslovima stručnog nadzora izražena u valuti KM.

3) Način i uslovi plaćanja, preferiramo odloženo 45 do 60 dana po okončanju kompletne usluge odnosno prijemu izvještaja o provedenom nadzoru.

4) Dinamika i rok završetka usluge: Usluga nadzora se izvodi za sve vrijeme dok traju radovi na objektu. Planirani rok završetka radova jeste 180 dana.

5) Garancija na izvedenu uslugu: pisana Izjava Ponuđača da će predmetna usluga biti izvedena u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim propisima RS odnosno BiH, odnosno izdatoj građevinskoj dozvoli, vrsti radovi kao i funkcijama nadzora prema prilogu ovog javnog poziva.

6) Rok važenja ponude : 160 dana od datuma predaje.

Kvalifikacioni uslovi (tehnički dio ponude):

1) Sadržaj dostavljene ponude

2) Lista referentnih radova u 2013/2014/2015. godini sa imenom kontakt osobe i telefonskim brojem;

3) Izvod (rješenje) o registraciji privrednog subjekta/ovjerena fotokopija ili drugi dokument u skladu sa zakonom, ne stariji od 6 mjeseci;

4) Izjava da se protiv ponudača (odgovornog lica) ne vodi krivični postupak ni pred jednim sudom;

5) Tačan naziv ponuđača adresa, kontakt telefon, e-mail i ime odgovornog lica;

6) J I B - ovjerena fotokopija iz 2016 godine;

7) Licenca izdata od strane nadležnog ministarstva RS/BiH, kojom se potvrđuje da je ponuđač ovlašten za vršenje predmetne usluge, po svakoj vrsti usluga;

8) Spisak radnika i njihova kvalifikaciona struktura, sa pojedinačnim licencama svakog radnika, potpisan od strane odgovornog lica ponuđača, koji će biti angažovani prilikom izvršenja usluge.

9) Dostaviti imenovani spisak odgovornih lica za svaku vrstu radova.

10) Ispunjen obrazac o opštim podacima učesnika na tenderu (original), koji se dostavlja u prilogu;

IV Uputstvo ponuđaču

1) Sa najpovoljnijim ponuđačem „Rafinerija nafte Brod" a.d. će zaključiti kupoprodajni Ugovor;

2) Kvalifikacioni uslovi imaju eliminatorni karakter pri ocjeni ponuda;

3) Ponuda će se smatrati validnom samo ako je urađena prema gore navedenim tačkama i zahtjevima ovog Javnog poziva

V Potvrda učešća kandidata

Kandidati treba da potvrdie svoje učešće na tenderu do: 27.05.2016. godine uključujući i 27.05.2016. do 15:00 časova, na e-mail adresu: pejcics@optimagrupa.net.

VI Podnošenje tenderskih ponuda

Tenderska dokumentacija se može preuzeti sa zvaničnog sajta Optima grupe doo Banja Luka, i to: http://optimagrupa.net/tenderi/

Molimo odvojeno kovertirati komercijalnu i kvalifikacionu ponudu i onda i jednu i drugu zapakovati u treću kovertu, na poleđini navesti Vašu adresu.

Ponuđači koji su zainteresovani za učešće na tenderu, mogu svoje ponude dostaviti, lično iii putem pošte, zaključno sa 06.06.2016. godine, do 16.00h, na adresu:

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka Kralja Alfonsa XIII 37A

78 000 Banja Luka

PROTOKOL - sa naznakom: 0289K/16, „PONUDA ZA USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZGRADNJOM OBJEKATA „NOVA KOTLOVNICA KAPACITETA 75t/č" U KRUGU RAFINERIJE NAFTE BROD AD - NE OTVARATT.

Ponude dostavljene van navedenog roka smatrati će se nevažećim i iste će biti vraćene ponuđačima, na adresu naznačenu na poleđini koverte.

VII Ocjena tenderskih ponuda

Ocjena tenderskih ponuda i izbor najpovonjnijeg ponuđača, obavit će se u skladu sa internim pravilnikom „Optima grupa" d.o.o. Banja Luka.

O ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno obaviješteni.

VIII Ostali uslovi

Optima grupa d.o.o., zadržava pravo prihvatiti svaku tendersku ponudu ili odbiti istu, a takođe proglasiti JAVNI POZIV nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

Svi troškovi učešća na ovom Tenderu, padaju na teret ponuđača.

IX Kontakt:

Za tehnička pitanja:

Marko Pejić

+387 53 626 036 +387 66 285 206

Za dodatne informacije:

Slobodan Pejčić

Vodeći specijalista u Upravi za nabavku Tel: +387 53 626-048 Mob: +387 65 024-169 E-mail: peicics@optimagrupa.net

 

Prilog:

• Građevinska dozvola (uvid u istu može se obezbjediti u Rafineriji nafte Brod ad).

• Vrsta radova nadzornog organa

• Funkcije nadzora        

• Prijedlog ugovora

• Obrazac - Opšti podaci učesnika na tenderu  

               

Brahka Jaćimović

Načelnik Uprave za nabavku

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: