Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.05.2016. 10:00

(HR) Nabavka usluga izrade geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I., II., III. reda za područja gradskih četvrti Donji grad, Gornji grad – Medveščak, Trnje, Maksimir i Peščenica – Žitnjak – 8 grupa

Izvor: Official Journal of the European Union, 24.05.2016.

Hrvatska-Zagreb: Geodetske usluge

2016/S 098-176022

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Služba(e) za kontakt: Ured za javnu nabavu
10020 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0011173

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Ured za javnu nabavu
Avenija Dubrovnik 15, I. kat, soba 105
Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 16503788
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I., II., III. reda za područja gradskih četvrti Donji grad, Gornji grad – Medveščak, Trnje, Maksimir i Peščenica – Žitnjak – 8 grupa.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto izvršenja predmeta nabave je grad Zagreb.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave je: izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I., II., III. reda za područja gradskih četvrti Donji grad, Gornji grad – Medveščak, Trnje, Maksimir i Peščenica – Žitnjak.
1. grupa – Nerazvrstane ceste I. reda – gradske četvrti (Donji grad, Trnje);
2. grupa – Nerazvrstane ceste I. reda – gradske četvrti (Gornji grad – Medveščak);
3. grupa – Nerazvrstane ceste I. reda – gradske četvrti (Maksimir, Peščenica – Žitnjak);
4. grupa – Nerazvrstane ceste II. I III. reda – gradska četvrt Donji grad;
5. grupa – Nerazvrstane ceste II. I III. reda – gradska četvrt Gornji grad – Medveščak;
6. grupa – Nerazvrstane ceste II. I III. reda – gradska četvrt Trnje;
7. grupa – Nerazvrstane ceste II. I III. reda – gradska četvrt Maksimir;
8. grupa – Nerazvrstane ceste II. I III. reda – gradska četvrt Peščenica – Žitnjak.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71355000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Okvirna količina predmeta nabave razvidna je iz priloženog troškovnika, budući da naručitelj nije u mogućnosti predvidjeti sveukupnu duljinu cesta za koje će se pokazati potreba isključivo izrade snimke postojećeg stanja, odnosno, na kojim lokacijama će se pokazati potreba osim snimke izraditi i geodetski elaborat i uzeti u obzir izradu i trošak izrade geodetskog elaborata, a sve sukladno Pravilniku o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN br. 86/07, 28/09, 148/09) i naputku Državne geodetske uprave, Središnjeg ureda od dana 24.10.2012 pod Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28.
Stvarna nabavljena količina usluga na temelju sklopljenog ugovora o javnoj nabavi može biti veća ili manja od okvirne količine. Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 400 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: 1. grupa – nerazvrstane ceste I. reda – gradske četvrti (Donji grad, Trnje)
1)Kratak opis
Predmet nabave je: Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I., II., III. reda za područja gradskih četvrti Donji grad, Gornji grad – Medveščak, Trnje, Maksimir i Peščenica – Žitnjak.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71355000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 235 796 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: 2. grupa – nerazvrstane ceste I. reda – gradske četvrti (Gornji grad – Medveščak)
1)Kratak opis
Predmet nabave je: Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I., II., III. reda za područja gradskih četvrti Donji grad, Gornji grad – Medveščak, Trnje, Maksimir i Peščenica – Žitnjak.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71355000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 163 374 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: 3. grupa – nerazvrstane ceste I. reda – gradske četvrti (Maksimir, Peščenica – Žitnjak)
1)Kratak opis
Predmet nabave je: Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I., II., III. reda za područja gradskih četvrti Donji grad, Gornji grad – Medveščak, Trnje, Maksimir i Peščenica – Žitnjak.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71355000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 437 147 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: 4. grupa – nerazvrstane ceste II. i III. reda – gradska četvrt Donji grad
1)Kratak opis
Predmet nabave je: Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I., II., III. reda za područja gradskih četvrti Donji grad, Gornji grad – Medveščak, Trnje, Maksimir i Peščenica – Žitnjak.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71355000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 122 598 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: 5. grupa – nerazvrstane ceste II. i III. reda – Gradska četvrt Gornji grad – Medveščak
1)Kratak opis
Predmet nabave je: Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I., II., III. reda za područja gradskih četvrti Donji grad, Gornji grad – Medveščak, Trnje, Maksimir i Peščenica – Žitnjak.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71355000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 264 635 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: 6. grupa – nerazvrstane ceste II. i III. reda – gradska četvrt Trnje
1)Kratak opis
Predmet nabave je: Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I., II., III. reda za područja gradskih četvrti Donji grad, Gornji grad – Medveščak, Trnje, Maksimir i Peščenica – Žitnjak.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71355000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 259 583 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 7 Naziv grupe: 7. grupa – nerazvrstane ceste II. i III. reda – gradska četvrt Maksimir
1)Kratak opis
Predmet nabave je: Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I., II., III. reda za područja gradskih četvrti Donji grad, Gornji grad – Medveščak, Trnje, Maksimir i Peščenica – Žitnjak.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71355000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 400 561 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 8 Naziv grupe: 8.grupa – nerazvrstane ceste II. i III. reda – Gradska četvrt Peščenica - Žitnjak
1)Kratak opis
Predmet nabave je: Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I., II., III. reda za područja gradskih četvrti Donji grad, Gornji grad – Medveščak, Trnje, Maksimir i Peščenica – Žitnjak.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71355000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 516 306 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Sukladno točki 13. Jamstva u dokumentaciji za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Obračun i naplata izvršenih usluga obavit će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane naručitelja: Grad Zagreb (Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet), a sve prema stvarno izvršenim količinama usluga iz troškovnika.
Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti ponuditelju/članu zajednice ponuditelja u roku 60 dana od dana primitka računa.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti podizvoditelju, na IBAN naveden u ponudbenom listu, u roku 60 dana od dana primitka računa.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Obvezni i ostali razlozi isključenja, kao i uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje, navedeni su u točkama 14. i 15.1. dokumentacije za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Uvjeti financijske sposobnosti navedeni su u točki 15.2. dokumentacije za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti navedeni su u točki 15.3. dokumentacije za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
1671 – 2016 – EVV
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
4.7.2016 - 09:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 4.7.2016 - 9:00

Mjesto:

Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, I. kat, soba 101.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
20.5.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: